Kursplan för

Introducerande kurs i diagnostik, behandling och forskning kring människans sjukdomar, 7,5 hp

Introduction Course in Diagnostics, Treatment and Research in Human Diseases, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
1QA135
Kursens benämning
Introducerande kurs i diagnostik, behandling och forskning kring människans sjukdomar
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2020-12-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2021-02-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens övergripande mål är att utveckla förståelsen för mänsklig sjukdom och hur olika sjukdomstillstånd kan mätas/följas.

För godkänt ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
  • ​​beskriva sjukdomars principiella orsaker, uppkomst och förlopp
  • beskriva utvalda metoder för att diagnosticera och mäta sjukdom
  • känna till exempel på behandlingsstrategier för valda sjukdomar
​Färdighet och förmåga:
  • ​formulera sig tydligt i tal och skrift med relevant användning av medicinsk terminologi
  • diskutera och jämföra sjukdomar och dess diagnostik på en grundläggande nivå ur både patient- och professions-relaterat perspektiv
  • diskutera och jämföra sjukdomar ur ett globalt perspektiv 
​Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • identifiera, värdera och kritiskt granska information och därigenom uppvisa ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

En översikt av den globala sjukdomsbördan introduceras i början av kursen och löper som en röd tråd genom hela kursen.
Kursen fokuserar på generella principer för sjukdomsprocesser såsom inflammation, infektion och tumörutveckling. Kursen innehåller  fördjupade exempel på vanliga sjukdomstillstånd och metoder för diagnostik och uppföljande behandlingsstrategier av dessa sjukdomar. Olika sjukdomstillstånd, diagnostik och behandling diskuteras och jämförs ur patient- och professions-perspektiv för att belysa olika yrken inom vården. Detta sker bland annat genom presentationer av aktuella forskningsrön av personer med olika professioner inom det medicinska området. Under kursen läggs även stor vikt vid utvecklingen av förmågan till ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt och även förmågan till vetenskaplig presentation.


Arbetsformer

Kursen ges helt på distans via vår digitala lärplattform och eget arbete med inläsning och olika kursuppgifter. Pedagogiken utgår från ett studentcentrerat synsätt och är varierad med gruppuppgifter, diskussioner, kritisk granskning och föreläsningar.
Kursen innehåller online-föreläsningar, seminarier, inspelade föreläsningar och lärarstöd via vår lärplattform i Canvas. Utöver detta ingår även ett grupparbete med som ska redovisas muntligt och skriftligt, samt eget arbete med fördjupning inom den globala sjukdomsbördan. 

Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Kursens examination består av:
  • skriftlig tentamen
  • muntlig och skriftlig presentation av fördjupningsuppgift 
  • kritisk granskning och diskussion av kursuppgifter
För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier vid majoriteten av temadagarna. Det är också obligatoriskt att lämna in indiviuell och gruppreflektion samt deltaga i bok-seminariet. 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk är svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Kursvärdering kommer att genomföras efter genomförd kursomgång i enlighet med riktlinjer från Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen motsvarar Introduktion till människans sjukdomar och diagnostiska metoder (1QA123).

Litteratur och övriga läromedel

Basic pathology : an introduction to the mechanisms of disease. Lakhani, Sunil R.; Finlayson, Caroline J.; Dilly, Susan A.; Gandhi, Mitesh
Rosling, Hans; Rosling Rönnlund, Anna; Rosling, Ola Factfulness : tio knep som hjälper dig att förstå världen