Kursplan för

Grundläggande patofysiologi och sjukdomslära, 7,5 hp

Basic Pathophysiology and Disease Mechanisms, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
1QA136
Kursens benämning
Grundläggande patofysiologi och sjukdomslära
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2020-12-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2023-02-06
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Kursens syfte är att introducera ämnet sjukdomslära och att utveckla förståelse för bakomliggande mekanismer och sjukdomsbild vid allvarliga sjukdomar som är av stor betydelse för folkhälsan. Kursen skall vidare stimulera till ett vetenskapligt förhållningssätt.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

  • ​​förklara orsaker och klinisk bild vid allvarliga sjukdomar
  • redogöra för behandling och prevention vid allvarliga sjukdomar

  • förklara och bedöma klinisk bild vid akuta försämringar och potentiellt livshotande tillstånd vid allvarliga sjukdomar

Färdighet och förmåga

  • förstå och använda sig av relevant medicinsk terminologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • veta om och visa förståelse för innebörden i vetenskapligt förhållningsätt.

Innehåll

Kursen inleds med en övergripande presentation av folksjukdomar ur ett globalt och nationellt perspektiv. Innehållet fokuseras därefter på grundläggande patofysiologiska principer som cellskada och inflammation, i relation till somatiska tillstånd som tumörsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar samt diabetes. Tonvikt läggs på symtom och tecken som uppstår i samband med akuta förändringar i de aktuella sjukdomstillstånden. Under kursen läggs även stor vikt vid utveckling av och förmåga till vetenskapligt förhållningssätt genom att söka och muntligt presentera vetenskapligt material.

Arbetsformer

Som stöd för lärandet erbjuds inspelade föreläsningar, instuderingsmaterial med patientfall och frågor, lärarledda webbaserade seminarier och resurstid.   

Examination

Kursen examineras genom två muntliga tentamen och en skriftlig, enskild tentamen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag
från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Kursvärdering kommer att genomföras efter genomförd kursomgång i enlighet med riktlinjer från Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen motsvarar Introduktion till sjukdomslära (1QA125).

Litteratur och övriga läromedel

Patofysiologi : om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa Braun, Carie Ann; Anderson, Cindy Miller Holmer, Lillian; Grip, Göran
Medicinsk terminologi Lindskog, Bengt I.; Andrén-Sandberg, Åke; Frank, Urban; Buckhöj, Poul