Kursplan för

Introduktion till metod - kvantitativ, kvalitativ och kombinationen mixed-methods inom medicinsk vetenskap, 7,5 hp

Introduction to Quantitative and Qualitative Method and the Combination Mixed-Methods Within Medical Science, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT22 , HT24
Kurskod
1QA137
Kursens benämning
Introduktion till metod - kvantitativ, kvalitativ och kombinationen mixed-methods inom medicinsk vetenskap
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-11-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-10-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Minst 30 högskolepoäng. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till hur kvalitativ och kvantitativ metod samt kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod, så kallad mixed-methods, kan användas i praktiken inom medicinsk vetenskap och utmynna i en bred bas i metodkunskap.
 
Efter avslutad kurs ska du på ett grundläggande sätt kunna:

-redogöra för hur de tre metodologiska ansatserna, kvalitativ, kvantitativ och mixed-methods kan appliceras i praktiken inom medicinsk vetenskap gällande forskningsdesign och forskningsprocessens delar: formulering av passande frågeställningar, hur kvalitativ och kvantitativ metod var för sig eller i kombinationen mixed-metods kan besvara frågeställningen, samt när de olika ansatserna är mer eller mindre lämpliga att använda.
-redogöra för centrala nyckelbegrepp, metodologiska styrkor och begränsningar, analysmetodik, samt validitet/tillförlitlighet för kvalitativ respektive kvantitativ metodologisk ansats, och kunna diskutera skillnader mellan ansatserna.
-Förstå och kritiskt granska hur kvantitativ, kvalitativ och mixed-methods har använts i en forskningsstudie utifrån dess beskrivning i en vetenskaplig artikel.

Innehåll

Kursen tar, på en grundläggande nivå, upp de forskningsmetodologiska grunderna till kvalitativ och kvantitativ metodik, diskuterar skillnader mellan ansatserna och fallgropar i dess användande samt hur de kan kombineras inom ramen för mixed-methods. Kursen beskriver även praktisk applicering av kvalitativ och kvantitativ metod samt mixed-methods steg för steg i forskningsstudier. Under kursen presenteras nyckelbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod samt mixed-methods kopplat till vetenskapsteori, användningsområde, analysmetodik, metodologiska begränsningar, samt validitet/tillförlitlighet. Kursen introducerar, på ett tydligt och grundläggande sätt, kombinationen av kvantitativa och kvalitativa metodologiska ansatser; mixed-methods, som används alltmer inom medicinsk vetenskap. Kursen belyser vinster och fallgropar i applicering av mixed-methods, samt praktisk applicering av mixed-methods på olika problemområden.

Arbetsformer

För att göra ämnet så överskådligt och lättbegripligt som möjligt, men även för att väcka intresse för hur metodik kan användas på olika sätt inom det medicinska området utgår kursen huvudsakligen från teman som belyser de olika metodologiska stegen, samt case-pedagogik där olika fall illustrerar och problematiserar hur de olika metodansatserna används inom medicinsk vetenskap. För att stimulera inlärning får studenterna tillgång till olika former av material för egen instudering i förväg. Sedan fokuserar tiden i klassrummet/med lärare och medstudenter på diskussion och gemensamma aktiviteter för att integrera kunskapen på ett mer djuplodande sätt. För att underlätta för studenter att följa kursen på ett flexibelt sätt görs samtlig information tillgänglig på KIs lärplattform där studenter även har möjlighet att interagera med medstudenter och lärare.

Examination

Examinationen består av obligatoriskt deltagande vid seminarier och genomförande av kursuppgifter samt en salstentamen.  
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.
 
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Creswell, John W.; Creswell, J. David Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
Ett antal forskningsartiklar tillkommer.