Kursplan för

Människans fysiologi, 30 hp

Human Physiology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT22 , HT23
Kurskod
1QA138
Kursens benämning
Människans fysiologi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden FyFa
Datum för fastställande
2021-11-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden FyFa
Senast reviderad
2022-11-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
Alternativt kursen Fysiologi - en introduktion 7,5 hp.

Mål

Syftet är att studenten skall tillägna sig grundläggande och övergripande kunskaper i humanfysiologi och därigenom förstå hur den friska människokroppens organsystem fungerar och samverkar under normala betingelser. Kursen syftar även till att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt. Kunskapen som studenten inhämtar under kursen ska kunna ligga till grund för verksamhet där humanbiologiska kunskaper spelar en central roll (exempelvis vidareutbildning, forskning, undervisning, sjukvård eller näringsliv).
 
Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för grundläggande anatomi, histologi, biokemi och cellbiologi
 • Förklara fysiologiska principer och hur den friska människokroppens organsystem fungerar och samverkar under normala betingelser
 • Beskriva hur människokroppen reagerar på och anpassar sig till fysisk aktivitet och förändrade tryck- och temperaturförhållanden
 • Söka, värdera och presentera forskning inom utvalda ämnesområden

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande fysiologi och utgår från de olika organen och organsystemens funktioner vid normala/friska betingelser, samt hur människokroppen reagerar på och anpassar sig till fysisk aktivitet och förändrade tryck- och temperaturförhållanden.
Kursen är indelad i fyra moment.

Introduktion, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 1 behandlar:

Grundläggande fysiologi, anatomi, cellbiologi, biokemi och histologi.

Neurofysiologi, endokrinologi och digestion, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 behandlar:

 • Nervsystemets fysiologi
 • Endokrinologi
 • Digestionsfysiologi och leverfunktion

Cirkulation, respiration, njure, arbets- och omgivningsfysiologi, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 3 behandlar:

 • Hjärt- och cirkulationsfysiologi
 • Respirationsfysiologi
 • Njurfysiologi, inklusive vätske- och syra/bas-balans
 • Arbets- och omgivningsfysiologi

Integrering, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 4 behandlar:

Integrering av hur den friska människokroppens organsystem fungerar och samverkar under normala/friska betingelser.

Arbetsformer

Arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Kursen ges i "blended learning" format vilket inkluderar föreläsningar, peer-to-peer learning, diskussionsforum, quiz, seminarier och humanlaborationer. Kursen ges delvis på distans.

Examination

Moment 1:
Skriftlig examination (tentamen). 

Moment 2:
Skriftlig examination (tentamen).
Skriftlig inlämningsuppgift.
Muntlig presentation av inlämningsuppgift. 

Moment 3:
Skriftlig examination (tentamen). 
Skriftlig inlämningsuppgift.
Muntlig presentation av inlämningsuppgift. 

Moment 4:
Skriftlig examination (tentamen). 
 
Skriftliga uppgifter ska lämnas in före slutet av kursen enligt specifikation i schemat. För att få godkänt på kursen krävs godkänt på alla kursens moment.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle eller någon ny kursplats.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

I anslutning till kursen ges ett rest-tentamenstillfälle per tentamen. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras vid två tillfällen per termin, i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning.
Undervisningsspråk: svenska. Undervisning och redovisningar på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

En av följande böcker (Aldskogius & Rydqvist eller Lännergren) rekommenderas som kursbok.

Aldskogius, Håkan; Rydqvist, Bo Den friska människan : anatomi och fysiologi
Aldskogius, Håkan; Rydqvist, Bo Arbetsbok : den friska människan
Fysiologi Lännergren, Jan; Westerblad, Håkan; Ulfendahl, Mats; Lundeberg, Thomas

Rekommenderad, extra, litteratur

Litteraturen kan användas som ett stöd i studierna.

Medical physiology : a cellular and molecular approach Boron, Walter F.; Boulpaep, Emile L.
Rhoades, Rodney.; Bell, David R. Medical physiology : principles for clinical medicine