Kursplan för

Röntgendiagnostik 2, 7,5 hp

Radiology 2, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , VT16 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT21
Kurskod
1RS006
Kursens benämning
Röntgendiagnostik 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för röntgensjuksköterskprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2021-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  • identifiera och förklara patologiska förändringar och deras läge inom rörelseorganens bilddiagnostik
  • förklara patologiska förändringar inom thorax, buk- och urogenitala organens bilddiagnostik samt identifiera och namnge vanligt förekommande patologi
  • beskriva hur kontrastmedel kan bidra till diagnostiken vid radiologiska undersökningar
  • beskriva hur patologiska förändringar kan visualiseras vid olika bilddiagnostiska undersökningsmetoder
  • redogöra för aktuell forskning relevantaför röntgendiagnostik och diskutera den kliniska tillämpningen
  • analysera och bedöma  det bilddiagnostiska bildmaterialet avseende bildkvalitet

Innehåll

I kursen studeras vanligt förekommande patologi hos barn och vuxna som kan göras synlig med bilddiagnostiska metoder. Med hjälp av bildstudier tränas studenten att i radiologiskt bildmaterial identifiera sjukdomstillstånd som kräver akuta åtgärder. En central del är att kunna förklara patologiska förändringar och deras läge med adekvat medicinsk terminologi. Inom ortopedin studeras även olika typer av osteosyntesmaterial för att kunna identifiera dessa.

Fokus i kursen är att identifiera patologiska förändringar på konventionella röntgenbilder, datortomografibilder - och magnetkamerabilder. Vidare studeras hur anatomin framträder i nuklearmedicinska- och ultraljudsbilder och hur anatomin förändras vid patologiska tillstånd. 

I kursen diskuteras även bildkvalité relaterat till att möjliggöra visualisering av patologiska tillstånd.

Arbetsformer

Föreläsningar, fördjupningsarbete och workshops.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Lärandemålen examineras genom individuell skriftlig tentamen. För att få godkänt på kursen krävs även godkänt genomförande av obligatoriska moment.

I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat.

Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, två tillfällen vid kommande omtentamenstillfällen. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Radiologi Aspelin, Peter; Pettersson, Holger
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of radiographic anatomy [Elektronisk resurs]
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket Atlas of Sectional Anatomy [Elektronisk resurs] : computed tomography and magnetic resonance imaging Vol. II Thorax, Heart, Abdomen, and Pelvis
Litteraturen kompletteras med artiklar och webbsidor.

Rekommenderad litteratur

Wicke, Lothar Atlas of Radiologic Anatomy
Mettler, Fred A. Essentials of radiology
Lisle, David. Imaging for students [Elektronisk resurs]