Kursplan för

Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 hp

Radiography - clinical education 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2008.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , VT09 , VT13 , VT18 , HT18 , VT22
Kurskod
1RS011
Kursens benämning
Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2007-12-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2008

Särskild behörighet

För tillträdde till kursen krävs godkänt från kursen Radiografi- Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5hp

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: • utifrån remissinnehåll ställa in vanligt förekommande projektioner för röntgenundersökningar av thorax, buk, rörelseapparat och för urologiska röntgenundersökningar i de fall de förekommer på röntgenavdelningen • motivera användningen av kilar, raster och luftgap • ge läkemedel enligt ordination • förklara exponeringsparametrarnas (kV och mAs) betydelse för bildkvalitet och stråldos vid olika undersökningar av rörelseapparat, thorax, buk och urinvägar • bedöma bildkvalitet utifrån anatomi och bildkriterier • förklara översiktligt undersökningsprocedur och röntgensjuksköterskans roll vid övriga modaliteter • visa omtanke om patientens integritet och bekvämlighet vid radiologisk undersökning

Innehåll

Studenten skall tillsammans med handledare träna på grundläggande radiografisk undersökningsmetodik inom ortopedi, buk- och thoraxradiologi samt inom urologiska undersökningar (urografi) under förutsättningen att de förekommer på röntgenavdelningen. I samband med urologiska undersökningar tränar studenten att sätta PVK och ge intravenösa injektioner samt observera eventuella kontrasmedelsreaktioner. Bukdiagnostiken innebär även att studenten deltar vid kontrasundersöknignar av av mag-tarmkanalen. För alla i kursen ingående verksamhetsområden gäller att studenten tränar på att i bilden känna igen grundläggande anatomi och väsentliga kriterier för rätt utförd undersökning. I de tekniska avsnitten tränar studenten på en grundläggande förståelse för de parametrar som påverkar bildkvalitet och stråldos till patienten. I samband med undersökning skall studenten också träna på grundläggande omvårdnadskunskaper genom att vidta åtgärder för patienten trygghet och bekvämlighet och genom att visa hänsyn till patientens integritet. Kortare fältstudier inom några av övriga modaliteter (MRT, DT, ultraljud, nuklearmedicin samt angio- och interventioner)ingår i denna kurs i syfte att ge studenten en uppfattning om röntgensjuksköterskans olika verksamhetsområden.

Arbetsformer

Den dagliga planeringen av de verksamhetsförlagda studierna sker med utsedd adjungerad klinisk lärare. Studenten tränar på att planera och utföra konventionella röntgenundersökningar tillsammans med handledare. Kursen innehåller även metodövningar och uppföljningsseminarier.

Examination

I slutbedömningen ingår en helhetsbedömning samt en klinisk examination. Bedömningar under VFU görs med hjälp av bedömningsformulär som delges studenten vid kursstart. Den kliniska examinationen sker utifrån remiss och metodbok då studenten genomför undersökning på patient. Studenten ska muntligt redogöra för undersökningsmetod avseende teknik, projektioner, terminologi och anatomiska strukturer i bildmaterialet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är obligatorisk och utgör 32 timmar per 1,5 högskolepoäng. Ersättning av frånvaro planeras i samråd med utsedd adjungerad klinisk lärare. Studenten har rätt att genomgå kursen maximalt två gånger.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Björkman, Eva; Karlsson, Karin Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Ehrlich, Ruth Ann; McCloskey, Ellen Doble; Daly, Joan A. Patient care in radiography : with an introduction to medical imaging
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.n 2007 = 38. uppl. Raadu, Gunnel
Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik Lund, Annika
Möller, Torsten B.0 77501 Normal findings in radiography
Möller, Torsten B.0 77501 Pocket atlas of radiographic positioning Reif, Emil
Möller, Torsten B.0 77501; Reif, Emil Pocket atlas of radiographic anatomy