Kursplan för

Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 3, 7,5 hp

Radiography - clinical education 3, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , VT09 , HT09 , HT12 , HT16 , HT18 , HT24
Kurskod
1RS014
Kursens benämning
Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 3
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för röntgensjuksköterskprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer. För tillträde till kursen krävs godkänt från kursen Radiografi- Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5hp.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

  • enomföra vanligt förekommande datortomografiundersökningar och administrera intravenösa kontrastmedel
  • tillämpa positioneringar och metodik vid datortomografiundersökningar utifrån patientens anatomi och fysiologi och utifrån remissinnehåll
  • edogöra för diagnostiska metoder inom bröstdiagnostik som förekommer på en mammografiavdelning
  • örklara och demonstrera standardprojektioner vid mammografi
  • dentifiera riskpatienter i samband med läkemedelshantering och kunna redogöra för handlingsberedskap vid kontrastmedelsreaktion
  • visa professionellt förhållningssätt vid patientkontakt, observera patientens omvårdnadsbehov och vidta åtgärder för patientens trygghet och bekvämlighet i samband med undersökningar, samt ge adekvat information till patient och anhörig
  • identifiera sina styrkor och begränsningar och formulera behov av utveckling inom ramen för  kursens ämnesområde
  • visa förmåga till samarbete med olika yrkesrepresentanter
  • dokumentera adekvat information i samband med undersökningar

Innehåll

Huvuddelen av kursen innebär färdighetsträning vid datortomografi och en mindre del vid mammografi. Verksamhetsförlagd utbildning fokuserar på moment som rör färdigheter i samband med undersökning så väl som kommunikativa aspekter och patientomvårdnad.

Studenten färdighetstränar utförandet av vanligt förekommande datortomografiundersökningar i sin helhet. Förutom utförandet av undersökningar innefattar det också kommunikation med patienter, att ge instruktioner och information om undersökningen, patientförberedelser och övriga förberedelser, intravenös kontrastgivning manuellt och/eller med tryckspruta, enklare rekonstruktioner av undersökningar av skalle och buk samt dokumentation. I denna del ingår en studieuppgift om handlingsberedskap vid akuta reaktioner i samband med injektion av jodhaltiga kontrastmedel.

På mammografiavdelning färdighetstränar studenten genomförandet av bröströntgen med stöd av handledare. En studieuppgift ingår i momentet bröstdiagnostik.

Studenten fördjupar sina omvårdnadskunskaper genom att identifiera patientens omvårdnadsbehov vid olika typer av undersökningar och vidta omvårdnadsåtgärder för patientens välbefinnande och bekvämlighet vid radiografiska undersökningar.

Denna kurs förläggs till termin tre eller fyra. 

Arbetsformer

Färdighetsträning då studenten tränar på kommunikation med och omvårdnad av patient, samt att planera, förbereda och utföra röntgenundersökningar i sin helhet med stöd av handledare.
Studieuppgifter och seminarier.
Studenten förväntas ta ansvar för sin egen inlärning genom aktivt kunskapssökande och deltagande i undersökningar.
Skriva personlig portfolio för att stödja den egna professionella utvecklingen.

Examination

I slutbedömningen ingår en helhetsbedömning, redovisning av studieuppgift och klinisk examination vid datortomografi och en studieuppgift vid mammografi. Bedömningar under VFU görs med hjälp av bedömningsformulär som delges studenten vid kursstart. Vid den kliniska examinationen genomför studenten undersökningar på patient utifrån remiss och metodbok. Studenten ska även muntligt redogöra för undersökningsmetod avseende teknik, projektioner och anatomiska strukturer i bildmaterialet och använda korrekt terminologi.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är obligatorisk och utgör 32 timmar per 1,5 högskolepoäng. Ersättning av frånvaro planeras i samråd med utsedd adjungerad klinisk lärare.

Studenten har rätt att genomgå kursens verksamhetsförlagda moment maximalt två gånger.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ehrlich, Ruth Ann; McCloskey, Ellen Doble; Daly, Joan A. Patient care in radiography : with an introduction to medical imaging
Möller, Torsten B.0 77501 Pocket atlas of radiographic positioning Reif, Emil
Möller, Torsten B.0 77501; Reif, Emil Pocket atlas of radiographic anatomy
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 1,p Head and neck
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 2, p Thorax, heart, abdomen and pelvis

Rekommenderad litteratur

Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. Raadu, Gunnel