Kursplan för

Radiografisk metodik 3, 7,5 hp

Radiographic methodology 3, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , HT09 , HT11 , VT12 , HT13 , VT17 , VT19
Kurskod
1RS015
Kursens benämning
Radiografisk metodik 3
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2007-12-11
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2018-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • redogöra för vilka åtgärder och vilken utrustning som bör användas för att patient- och personalstrålskyddet ska fungera tillfredställande och i enlighet med SSM:s föreskrifter och ALARA principen, på en röntgenavdelning samt en nuklearmedicinsk avdelning
  • resonera kring överväganden som kan uppkomma som t.ex. undersökning av kvinnor i fertil ålder, barnundersökningar, kompletterande bilder o.s.v.
  • redogöra för olika typer av persondosimetrar samt beskriva de grundläggande principerna för gasfyllda detektorer, scintillationsdetektorer och halvledardetektorer
  • beskriva strålnings interaktion med vävnad/DNA och diskutera de faktorer som styr graden av skada.
  • förklara begreppen absorberad dos, effektiv dos och ekvivalent dos utifrån stråltypers olika effekter på biologisk vävnad och olika cellers strålkänslighet
  • analysera och reflektera över aktuell stråldosproblematik utifrån den vetenskapliga litteraturen

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om de biologiska skador och risker som kan uppkomma vid användningen av joniserande strålning. Kunskap ges också om skilda sätt att detektera strålning och de strålningsdoser som kan uppkomma vid användning av medicinsk utrustning för joniserande strålning. För att i sin yrkesfunktion förstå adekvata strålskyddsåtgärder till såväl patienter som personal ges en fördjupad kunskap om de lagar och författningar som reglerar verksamhetsområdet. Momentet ger även kunskap om strålning och dess användning i samhälle och omgivning, samt risker som är förenat med detta.

Arbetsformer

Kursen bygger i huvudsak på föreläsningar och seminarier samt litteraturstudier.

Examination

För att få godkänt på kursen så krävs godkänt deltagande på obligatoriska moment såsom laborationer, litteraturstudier samt godkänd enskild skriftlig tentamen.

I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat.

Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, två tillfällen vid kommande omtentamenstillfällen. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.
Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur

Fosbinder, Robert.; Orth, Denise. Essentials of radiologic science

Rekommenderad litteratur

Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik