Kursplan för

Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 4, 7,5 hp

Radiography - clinical education 4, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , VT09 , HT09 , VT10 , HT12 , HT16 , HT18
Kurskod
1RS017
Kursens benämning
Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 4
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2007-12-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2018-04-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

För att vara behörig till högre temin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer. För tillträdde till kursen krävs godkänt från kursen Radiografi- Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5hp.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa rätt metodik utifrån undersökningens syfte och utföra undersökningar på ett strålhygieniskt sätt och kunna motivera utförandet
  • utgå från den enskilda patientens anatomi och förutsättningar vid inställning av radiologiska undersökningar
  • identifiera sådana patologiska förändringar som kräver anpassning av metod och omvårdnadsåtgärder
  • beskriva och demonstrera någon av de vanligaste nuklearmedicinska undersökningarna och beskriva principerna för att arbeta strålsäkert på en nuklearmedicinsk avdelning

 

  • ​bedöma bildmaterialet avseende bildkvalitet och -kriterier samt vid behov göra kompletteringar.
  • visa professionellt förhållningssätt vid patientkontakt, observera patientens omvårdnadsbehov och vidta åtgärder för patientens trygghet och bekvämlighet vid radiografiska undersökningar samt ge adekvat information till patient och anhörig
  • identifiera sina styrkor och begränsningar och formulera behov av utveckling inom kursens ämnesområde
  • dokumentera adekvat information i samband med undersökningen

Innehåll

Huvuddelen av kursen innebär färdighetsträning inom konventionell radiografi och en mindre del vid nuklearmedicinsk avdelning. Verksamhetsförlagd utbildning fokuserar på moment som rör färdigheter i samband med undersökning så väl som kommunikativa aspekter och patientomvårdnad.

Under kursen vidareutvecklar studenten sina färdigheter i undersökningsmetodik inom konventionell radiografi. Stor vikt läggs vid förståelse av remissinnehåll, projektioner och inställningar för varje enskild undersökning. Detta sker genom färdighetsträning och analys av bildmaterial vad gäller anatomi, eventuell patologi och kriterier för undersökning utifrån frågeställning. Studenten fördjupar sin förståelse för de faktorer som påverkar bildkvalitet och stråldos för att kunna anpassa dessa utifrån frågeställningen och patienten vid utförandet av undersökningar. Studenten skall också träna på nödvändiga kompletteringar av utförd undersökning och bilbearbetningsmöjligheter. Studieuppgift ingår detta moment.

Inom nuklearmedicin deltar studenten vid några av de vanligast förekommande nuklearmedicinska undersökningar som skelettscintigrafi, renogram, sentilen node, cerebralt blodflöde (CBL) eller tumörscintigrafi. Detta innebär att studenten får kännedom om principerna för beräkning och administrering av radiofarmaka med bibehållen strålsäkerhet. Studieuppgift ingår detta moment.

Studenten fördjupar sina omvårdnadskunskaper genom att identifiera patientens omvårdnadsbehov vid olika typer av undersökningar och vidta omvårdnadsåtgärder för patientens välbefinnande och bekvämlighet vid radiografiska undersökningar.

Denna kurs förläggs till termin tre eller termin fyra i röntgensjuksköterskeprogrammet.

Arbetsformer

Färdighetsträning då studenten tränar på kommunikation med och omvårdnad av patient, samt att planera, förbereda och utföra röntgenundersökningar i sin helhet med stöd av en handledare.
Studieuppgifter och seminarier.
Studenten förväntas ta ansvar för sin egen inlärning genom aktivt kunskapssökande och deltagande i undersökningar.
Skriva portfolio för att stödja den egna professionella utvecklingen.

Examination

I slutbedömningen ingår en helhetsbedömning, en klinisk examination vid konventionell radiografi och studieuppgifter. Bedömningar under VFU görs med hjälp av bedömningsformulär som delges studenten vid kursstart.
Vid den kliniska examinationen utför studenten undersökningar på patienter utifrån remiss och metodbok. Studenten ska muntligt redogöra för undersökningsmetod avseende teknik, projektioner, anatomiska strukturer i bildmaterialet och använda korrekt terminologi.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är obligatorisk och utgör 32 timmar per 1,5 högskolepoäng. Ersättning av frånvaro planeras i samråd med utsedd adjungerad klinisk lärare.

Studenten har rätt att genomgå kursen maximalt två gånger.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ehrlich, Ruth Ann; McCloskey, Ellen Doble; Daly, Joan A. Patient care in radiography : with an introduction to medical imaging
Möller, Torsten B.0 77501 Pocket atlas of radiographic positioning Reif, Emil
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 1,p Head and neck
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of radiographic anatomy
Möller, Torsten B.0 77501 Normal findings in radiography

Rekommenderad litteratur

Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. Raadu, Gunnel