Kursplan för

Anatomi och fysiologi 1 - Kommunikation och rörelse, 8 hp

Anatomy and physiology 1 - Communication and movement, 8 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT11 , HT12 , HT14 , HT15 , HT16 , HT18 , HT21
Kurskod
1RS024
Kursens benämning
Anatomi och fysiologi 1 - Kommunikation och rörelse
Hp
8 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6
Datum för fastställande
2010-05-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2021-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara cell- och vävnadstypers uppbyggnad och funktion
  • identifiera och beskriva rörelseapparatens uppbyggnad och funktion
  • beskriva nervsystemets och sinnessystemets uppbyggnad och funktion
  • redogöra för endokrina systemets uppbyggnad som är kopplad till rörelseapparatens och nervsystemets funktioner
  • beskriva organens läge i förhållande till varandra och kroppen som helhet

Innehåll

Kursen inleds med en översikt av grundläggande biokemiska begrepp för att underlätta den fortsatta förståelsen av kroppens funktion uitifrån vetenskaplig grund.

Studenten tränas i att förstå och tillämpa grundläggande anatomiska begrepp och terminologi. Kursen behandlar även adekvat medicinsk terminologi som används vid anatomiska läges- och rörelsebeskrivningar.

Kursen tar sin utgångspunkt i cellens uppbyggnad och grundläggande funktioner. Under temat rörelseapparaten studeras skelettets olika delar, uppbyggnad och funktion samt ledernas indelning och rörelseutslag. Här behandlas även skelettmuskulaturens uppbyggnad och muskelcellernas uppbyggnad och funktion.

Under temat nervsystemet görs en genomgång av centrala och perifera nervsystemet samt hur dessa samverkar med varandra. Inom sinnessystem behandlas smärta, lukt, smak, hörsel, balans och syn.

Endokrina systemet handlar om körtlar och hormoner och kopplas till rörelseapparaten och nervsystemet.

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, workshops, quizzar och dugga.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges."

Examination

För att få godkänt på kursen så krävs godkänt deltagande på obligatoriska moment samt godkänd individuell skriftlig tentamen. 
Föreligger inlämningsuppgifter skall dessa vara examintorn tillhanda inom utsatt tid.

I de fall kursen examineras/innehåller hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Vid frånvaro från obligatoriska moment kan ersättningsuppgift erhållas om examinatorn anser att en ersättningsuppgift kan kompensera för missat obligatoriskt moment. I annat fall får studenten ta igen momentet då kursen ges nästa gång.

Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, två tillfällen vid kommande omtentamenstillfällen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturen kompletteras med kompendium som tillhandahålles av utbildningen

Obligatorisk kurslitteratur

Sand, Olav Människokroppen : fysiologi och anatomi
Feneis, Heinz; Dauber, Wolfgang Anatomisk bildordbok Spitzer, Gerhard; Brinkman, Ingrid
Litteraturen kompletteras med kompendier och webblänkar

Rekommenderad kurslitteratur

Fysiologi Lännergren, Jan; Westerblad, Håkan; Ulfendahl, Mats; Lundeberg, Thomas
Atlas över människokroppen Vigué, Jordi; Martín Orte, Emilio; Ferrón, Miquel; Ferrón, Myriam Dunder, Kristina
Anatomi och fysiologi Nicolaysen, Gunnar; Holck, Per