Kursplan för

Farmakologi och läkemedelsberäkning, 4,5 hp

Pharmacology and drug calculation, 4,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT09 , VT12 , VT17 , VT18
Kurskod
1RS028
Kursens benämning
Farmakologi och läkemedelsberäkning
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2008-10-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2017-12-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin

Mål

MOMENT 1: Farmakologi
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• Beskriva hur läkemedel upptas, fördelas och utsöndras ur människokroppen (farmakokinetik)
• Beskriva hur läkemedel påverkar celler, vävnader och organ samt hur läkemedel utövar sin effekt i människokroppen (farmakodynamik)
• Redogöra för hur farmakologiska substanser påverkar det autonoma nervsystemet
• Redogöra för de läkemedel som används vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd
• Redogöra för läkemedelsbiverkningar
• Redogöra för hur och när läkemedel används inom bild- och funktionsdiagnostik, vilka indikationer, kontraindikationer och biverkningar som är relaterade till användningen av dessa medel
• Redogöra för de regelverk som reglerar läkemedelshantering
• Känna till hur Farmaceutiska specialiteter i Sverige (FASS) är upplagd i syfte att kunna inhämta relevant information om olika läkemedel och dess hantering

MOMENT 2: Läkemedelsberäkning
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• Utifrån given ordination korrekt beräkna och administrera patientdos samt kontrollera rimligheten i en given ordination

Innehåll

Kursen innehåller två moment:

Farmakologi, 3.5 hp

Betygsskala: VU

Momentet beskriver läkemedlens väg genom kroppen det vill säga farmakokinetik samt hur läkemedlen påverkar kroppens celler det vill säga farmakodynamik. Under kursen kommer också ett avsnitt som behandlar hur farmakologiska substanser påverkar det autonoma nervsystemet och cirkulation samt hur dessa används vid skilda sjukdomar. I kursen studeras smärtlindrande och kramplösande läkemedel, NSAID -preparat samt läkemedel som används vid behandling av epilepsi och diabetes. Kontrastmedel behandlas också i kursen. Vidare studeras de biverkningar som olika läkemedel kan orsaka


Läkemedelsberäkning, 1.0 hp

Betygsskala: VU

Momentet behandlar följande: • Enheter och enhetsbyten • Beräkning av dos, verksam substans och styrka • Beräkning av spädning, infusionshastighet och infusionstid


Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier

ExaminationFör Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på moment Läkemedelsberäkning och Väl godkänd på moment Farmakologi.

Skriftlig individuell tentamen.

Examination på kursen erbjuds vid tre tillfällen. Ett inom kursen, ett tillfälle vid nästkommande omtentamen. Det tredje tillfället erbjuds innan kommande terminsstart eller i nära anslutning till detta. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatoriska kurslitteratur

Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
Simonsen, Terje; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi 2 Utg 4
Björkman, Anna-Maria Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Radiologi Aspelin, Peter; Pettersson, Holger