Kursplan för

Ortopedisk radiologi, 7,5 hp

Orthopaedic Radiology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT11 , HT11 , VT12 , VT13 , VT18 , VT22
Kurskod
1RS035
Kursens benämning
Ortopedisk radiologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2009-10-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2021-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

  • redogöra för förändringar i rörelseapparatens uppbyggnad och fysiologi vid olika ortopediska sjukdomstillstånd
  • identifiera anatomiska strukturer på DT och MR bilder
  • redogöra för ortopediska sjukdomar som kan diagnostiseras med radiologiska metoder
  • motivera användningen av olika modaliteter vid patologiska processer i rörelseapparaten
  • identifiera patologiska förändringar i bildmaterialet inom olika modaliteter
  • beskriva behandlingsprinciper och komplikationer för olika ortopediska sjukdomstillstånd
  • beskriva aktuella forskningsfrågeställningar inom den ortopediska radiologin
  • visa förmåga att informera och undervisa om ortopedisk radiologi

Innehåll

I kursen behandlas rörelseapparatens anatomi och fysiologi samt patologiska processer. Detta inkluderar även pediatrisk ortopedi.

Kursen behandlar även olika modaliteter inom den diagnostiska radiologin, såsom konventionell radiologi, datortomografi, MRT, ultraljud och nuklearmedicin. Studenten tränas att identifiera normala anatomiska strukturer och patologiska processer i bildmaterial från olika modaliteter. Här diskuteras även aktuella forskningsområden inom ortopedisk radiologi för att exempelvis belysa metodförbättringar och kvalitetssäkring.

Kursen innehåller genomgång av behandlingsprinciper och rehabilitering för ortopediska sjukdomstillstånd. Detta innefattar medicinska såväl som kirurgiska behandlingar samt de komplikationer som kan uppstå i samband med dessa. Vissa behandlingsprinciper studeras genom fältstudier.

Arbetsformer

Undervisningen i kursen innefattar föreläsningarverksamhetsintegrerat lärande samt gruppseminarier.

Seminarier är obligatoriska. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom en enskild skriftlig tentamen och en fördjupningsuppgift som redovisas muntlig och skriftlig.

För att få godkänt på kursen så krävs också att studenten deltagit i obligatoriska fältstudier samt aktivt deltagit i workshops där fördjupningsuppgiften presenteras muntligt.

Ersättning av frånvaro från obligatoriskt moment planeras i samråd med kursledare.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, ett tillfälle vid nästkommande omtentamen. Det tredje tillfället erbjuds innan kommande terminsstart eller i nära anslutning till detta. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

obligatorisk litteratur

Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 3, p Spine, extremities, joints
Reiser, Maximilian; Baur-Melnyk, Andrea; Glaser, Christian Musculoskeletal Imaging
Radiologi Aspelin, Peter; Pettersson, Holger
Lindgren, Urban; Svensson, Olle Ortopedi Alfredson, Håkan; Johansson, Fredrik
Akut ortopedi Hultman, Lena; Järhult, Johannes; Lekberg, Ann-Christine; Lagman, Yvonne
Till kurslitteraturen tillkommer det också vetenskapliga artiklar.