Kursplan för

Pediatrisk radiologi, 7,5 hp

Pediatric radiology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT12 , VT14 , VT15 , VT19
Kurskod
1RS036
Kursens benämning
Pediatrisk radiologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2009-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2010

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten; • kunna beskriva hur ortopediska, gastro- intestinala, urologiska och thoraxundersökningar genomförs på barn i olika åldrar. • utifrån remissen kunna tillämpa adekvat undersökningsmetodik Inom pediatrisk radiologin vid vanligt förekommande ortopediska – och thoraxundersökningar. • kunna relatera bemötandet av barn i olika åldrar, föräldrar och anhöriga till den specifika omvårdnadssituationen • kunna tillämpan olika metoder för att informera patienten och anhörig om den radiologiska undersökningen. • kunna beskriva specifika sjukdomar inom pediatriska radiologin

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i pediatriska sjukdomar som kan diagnostiseras med radiologiska metoder och kunskaper i barns utveckling för att bättre förstå de reaktioner som kan uppstå i samband med undersökning. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs vid en barnradiologisk avdelning. Studenten tränas där i att bemöta och tillämpa olika metoder för att informera patienten och anhörig om den radiologiska undersökningen. Vidare kommer studenten under verksamhetsförlagda utbildningen att utföra och delta i undersökningar inom pediatrisk radiologi. Fältstudier kommer dessutom att ske vid olika pediatriska enheter. Genom kursens litteratur och vid bildseminarier studeras vanligt förekommande pediatriska sjukdomar och diagnostik inom thorax, urologi, ortopedi och gastro- intestinala sjukdomar.

Arbetsformer

De arbetsformer som används under kursen är verksamhetsförlagd utbildning, fältstudier, seminarier, föreläsningar och egna litteraturstudier.

Examination

För att få godkänt på kursen så krävs godkänt deltagande i seminarium samt godkänd enskild skriftlig tentamen och fördjupningsuppgift. Den verksamhetsförlagda utbildningen i kursen är obligatorisk. Ersättning av frånvaro planeras i samråd med examinator. I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment. Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, ett tillfälle vid nästkommande omtentamen. Det tredje tillfället erbjuds innan kommande terminsstart eller i nära anslutning till detta. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hardy, Maryann; Boynes, Stephen Paediatric radiography
Smärta hos barn och ungdomar Olsson, Gunnar L.; Jylli, Leena
Tveiten, Sidsel Omvårdnad i barnsjukvården

Obligatoriska kompendier

Följande kompendium tillhandahålls och lånas av kursledaren.

Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi Frenckner, Björn; Hirsch, Georg

Tilläggslitteratur

Danielsson, Lars; Willner, Stig Barnortopedi
Tamm, Maare Hälsa och sjukdom i barnens värld
Barnmedicin Lindberg, Tor; Lagercrantz, Hugo