Kursplan för

Mammografi, 7,5 hp

Mammography, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT12 , VT19
Kurskod
1RS040
Kursens benämning
Mammografi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6
Datum för fastställande
2010-03-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2018-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva bröstens normala anatomi och fysiologi
  • Förklara sambandet mellan bröstens sjukdomar och olika diagnostiska undersöknings metoder
  • Jämföra de olika behandlings metoder som finns för bröstets sjukdomar
  • Reflektera över patientupplevelse vid misstänkt sjukdom i brösten och analysera och diskutera bemötandet av patient vid radiologisk bröstdiagnostik
  • Kunna förstå principerna för mammografisk bildtagning
  • Tillämpa aktuell forskning inom området i ett mindre projektarbete

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupning inom området radiologisk bröstdiagnostik. Fördjupningen inom området sker genom en översikt av moderna diagnostiska metoder, fördjupning i bröstens anatomi, patologi och behandlingsmetoder. Dessa inkluderar såväl inflammatoriska tillstånd som olika cancersjukdomar.
Verksamhetsförlagd utbildning vid mammografienhet ingår i kursen och planeras med ansvarig lärare. Under den verksamhetsförlagda utbildningen får studenten följa patientens väg genom avdelningen. Studenten får bl.a. följa patienten vid de olika undersökningarna som kan ingå på en mammografisk avdelning så som ultraljud, punktions undersökningar samt ev. MR bröst- undersökningar. Studenten får även delta i ronder samt besöka bröstläkare, patologen och operationsavdelning under den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenten får även träna i att bemöta och informera patienten och eller anhörig om undersökningar samt träna på enklare bildtagningsmetodik. Inom kursen genomförs ett mindre projektarbete i form av en litteratursammanställning.

Arbetsformer

De arbetsformer som används under kursen är föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och egna litteraturstudier.

Examination

För att få godkänt på kursen så krävs godkänt deltagande på obligatoriska moment samt godkänd enskild skriftlig tentamen och fördjupningsuppgift.

Den verksamhetsförlagda utbildningen i kursen är obligatorisk. Ersättning av frånvaro planeras i samråd med examinator.
I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat.
Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, ett tillfälle vid nästkommande omtentamen. Det tredje tillfället erbjuds innan kommande terminsstart eller i nära anslutning till detta. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Kurslitteraturen behöver inte köpas innan kursstart, mer information kommer under kursens gång

Bröstet Arver, Brita; Sjöberg, Nils-Otto; Mattsson, Lars-Åke
Carlsson, Maria (red.) Psykosocial cancervård
Lanyi, Marton Mammography : diagnosis and pathological analysis
Mammografi Ween, Borgny
Mammography positioning technique : for the medio lateral oblique projection (MLO) Tabár, László

Artiklar och rapporter

Till kurslitteraturen tillkommer det också artiklar och rapporter. Mer information om detta ges under kursen.