Kursplan för

Anatomi och fysiologi 2 - Transport och reproduktion, 7 hp

Anatomy and physiology 2 - Transport and reproduction, 7 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT11 , HT12 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18
Kurskod
1RS041
Kursens benämning
Anatomi och fysiologi 2 - Transport och reproduktion
Hp
7 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6
Datum för fastställande
2010-05-12
Reviderad av
Programnämnd 6 Biomedicinsk analytiker- och Röntgensjuksköterskeprogrammen
Senast reviderad
2010-08-25
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2010

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • identifiera och beskriva andnings - och cirkulationssystemets uppbyggnad och funktion. • identifiera och beskriva matspjälkningssystemets uppbyggnad och funktion. • identifiera och beskriva utsöndringsorganens uppbyggnad och funktion. • redogöra för fortplantningsorganens grundläggande uppbyggnad och funktion. • beskriva organens läge i förhållande till varandra och kroppen som helhet.

Innehåll

Studenten tränas i att förstå och tillämpa grundläggande anatomiska begrepp och terminologi. Kursen behandlar även adekvat medicinsk terminologi som används vid anatomiska läges- och rörelsebeskrivningar. Inom temat andnings- och cirkulationssystemet studeras luftvägarnas, lungornas, hjärtats och blodkärlens uppbyggnad och uppgifter samt blodets sammansättning och egenskaper. Ett tema handlar om matspjälkningssystemet och behandlar mag-tarmkanalen samt de organ som deltar i matspjälkningsprocessen som spottkörtlarna, bukspottkörteln, levern och gallblåsa. Inom temat utsöndring studeras njurarnas och urinvägarnas uppbyggnad och uppgift inom avlägsnandet av avfallsämnen från blodet och reglering av kroppsvätskor. Under temat fortplantningsorganen görs en genomgång av de manliga och kvinnliga könsorganen.

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier, grupparbeten och laborationer.

Examination

För att få godkänt på kursen så krävs godkänt deltagande på laborationer och grupparbete samt godkänd enskild skriftlig tentamen. I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment. Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, ett tillfälle vid nästkommande omtentamen. Det tredje tillfället erbjuds innan kommande terminsstart eller i nära anslutning till detta. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Feneis, Heinz Anatomisk bildordbok Dauber, Wolfgang
Sand, olav; et al Människokroppen : Fysiologi och anatomi

Rekommenderad kurslitteratur

Lännergren, Jan Fysiologi
Vigué, Jordi; Martín Orte, Emilio Atlas över människokroppen Dunder, Kristina; Ferrón, Miquel; Ferrón, Myriam