Kursplan för

Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 6, 7,5 hp

Radiography - clinical education 6, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT12 , HT16 , HT18
Kurskod
1RS045
Kursens benämning
Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 6
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinsk analytiker- och Röntgensjuksköterskeprogrammen)
Datum för fastställande
2011-04-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2018-04-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

För att vara behörig till högre termin, krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin, samt alla högskolepoäng från tidigare terminer.
För tillträde till kursen krävs godkänt från kursen Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 4, 7,5 hp

Mål

Kursens mål är att studenten har förvärvat kunskaper och färdigheter inom röntgensjuksköterskans ansvarsområde i samband med datortomografiundersökningar, angiografier och interventioner, samt pediatrisk radiologi. Vidare är målet att studenten har utvecklat sin förmåga att interagera med patienter i olika åldrar, deras anhöriga samt kollegor.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • anpassa kommunikation och information utifrån patientens behov och ålder, samt förbereda och instruera patient och anhöriga i samband med undersökningar
 • självständigt planera och utföra förekommande datortomografiundersökningar i sin helhet och inom rimlig tidsåtgång, samt värdera undersökningens kvalitet och göra korrigeringar vid behov
 • motivera val av undersökningsmetod utifrån remiss- och patientinformation
 • analysera och diskutera problem samt föreslå metoder eller åtgärder vid undersökningar som innebär högre svårighetsgrad eller komplexitet
 • tillämpa aseptik och förbereda patient och utrustning för sterila ingrepp och förklara och demonstrera Seldingermetod
 • assistera vid angiografi eller intervention med stöd av handledare
 • förklara och tillämpa ett strålhygieniskt arbetssätt i samband med angiografier och interventioner beträffande bildkvalitet och patient- och personalstrålskydd
 • redogöra för vanligt förekommande läkemedel och deras indikationer i samband med angiografi eller intervention
 • förklara och tillämpa ett strålhygieniskt arbetssätt i samband med datortomografier och pediatrisk radiologi, beträffande bildkvalitet och patient- och personalstrålskydd
 • förklara och motivera skillnader inom barn- och vuxenradiologin
 • med ett professionellt förhållningssätt bemöta patienter och deras anhöriga, och utifrån deras behov ge patienter adekvat omvårdnad i komplexa omvårdnadsmiljöer
 • dokumentera eller redogöra för dokumentation och rapportering av adekvat information enligt gällande författningar i samband med undersökning eller behandling
 • visa god förmåga till samarbete med olika yrkesrepresentanter

Innehåll

Huvuddelen av kursen innebär färdighetsträning vid datortomografi samt vid verksamheten för angiografi och intervention. En mindre del är förlagd vid en barnradiologisk avdelning. Verksamhetsförlagd utbildning fokuserar på moment som berör värderingar, kunskaper och färdigheter så väl som kommunikativa aspekter och patientomvårdnad i samband med undersökningar eller behandlingar.

Angiografier och interventioner
För att få en helhetsuppfattning av syftet med och genomförandet av undersökningar och behandlingar, deltar studenten i alla moment med stöd av handledare. Detta innebär planering och förberedelse utifrån information i patientjournal och kommunikation med patient och personal, till genomförande och rapportering. Stor vikt läggs vid patientomvårdnad och kommunikation, läkemedel, sterildukning av material och övrig sterilhantering, åtgärder för strålskydd samt rapportering och dokumentation efter avslutad undersökning eller behandling.

Datortomografi
För att uppnå en självständig yrkesroll inom bild- och funktionsdiagnostik, deltar studenten i alla moment i samband med undersökningar. I detta ingår planering och förberedelse av både patienter och utrustning inför förekommande undersökningar samt genomförande av dessa i sin helhet utifrån information i patientjournal och instuktioner i metodbok. Förutom praktiskt utförande, innebär detta att studenten ska ha förståelse för vald metodik utifrån den individuella patienten.
Patientbemötande och -omvårdnad samt kommunikativa färdigheter i kontakt med patienter, anhöriga och kollegor är väsentliga aspekter i samband med all verksamhet.

Pediatrisk radiologi
Studenter deltar i verksamheten inom röntgensjuksköterskans ansvarsområde för att utveckla en förståelse för de speciella kraven som det innebär att bemöta barn i olika åldrar och att kommunicera med dem och deras anhöriga. Ytterligare ett mål är att studenten förstår de skillnader som förekommer i metodik och diagnostik inom barn- och vuxenradiologin.

Arbetsformer

Förutom färdighetsträning ingår även studieuppgifter och seminarier i syfte att stimulera till aktivt kunskapssökande, problemlösning och förankring till vetenskap och evidens, samt att studenten ska erhålla en helhetsbild av metoder och reflektera över patientperspektiv.
Studenten skriver portfolio för att stödja den egna professionella utvecklingen.

Planering av de verksamhetsförlagda studierna sker i samråd med utsedd adjungerad klinisk lärare.

Examination

I slutbedömningen ingår en helhetsbedömning, kliniska praktiska moment samt studieuppgifter.

Den kliniska examinationen innebär att studenten genomför datortomografiundersökningar på patienter, bedömer bildmaterial som diagnostiskt underlag och motiverar vald metodik samt omvårdnadsåtgärder. Inom angiografier och interventioner gäller en praktisk examination av sterilklädsel och övrig sterilhantering. Studieuppgifter tillkommer.
Ett bedömningsformulär som delges studenten vid kursstart, används som underlag vid halvtidssamtal och slutbedömning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är obligatorisk och utgör 32 timmar per 1,5 högskolepoäng. Ersättning av frånvaro planeras i samråd med utsedd adjungerad klinisk lärare.

Studenten har rätt att genomgå kursens verksamhetsförlagda moment maximalt två gånger.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande, om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt, att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt, innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum då beslut togs att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ehrlich, Ruth Ann; McCloskey, Ellen Doble; Daly, Joan A. Patient care in radiography : with an introduction to medical imaging
Möller, Torsten B.; Reif, Emil; Abel, Eleonore. Pocket atlas of radiographic positioning : including positioning for conventional angiography, CT, and MRI
Moeller, Torsten B.; Reif, Emil. Pocket atlas of radiographic anatomy
Möller, Torsten B.0 77501; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 1,p Head, neck, spine, and joints
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 2, p Thorax, heart, abdomen and pelvis
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy [Elektronisk resurs] : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 3, p Spine, extremities, joints

Kompletterande litteratur

Rönnberg, L Hälso- och sjukvårdsrätt
Moeller, Torsten B.; Reif, Emil. Pocket atlas of radiographic anatomy
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. Raadu, Gunnel