Kursplan för

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 3, 6 hp

Scientific Approach and Methods for Quality Improvement 3, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT16 , HT23 , HT24
Kurskod
1RS050
Kursens benämning
Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 3
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Datum för fastställande
2013-04-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa systematisk litteratursökning
  • tillämpa referenshanteringsprogram
  • granska, analysera och värdera vetenskapliga artiklar inom området radiografi
  • identifiera aktuella forskningsfrågeställningar med betydelse för ämnets och yrkets fortsatta utveckling
  • skriva en forskningsplan, presentera och försvara den, samt ge konstruktiv kritik, som opponent, på annan students forskningsplan
  • redogöra för forskningsetiska principer och tillämpa dessa vid publicering 

Innehåll

Studenten tränas i att systematiskt söka för den egna studien relevant information i olika databaser och utifrån en översikt av kunskapsläget inom huvudområdet radiografi formuleraen egen forskningsplan som sedan ska ligga till grund för det kommande examensarbetet. Denna forskningsplan utformas enligt riktlinjer för examensarbetet med rubrikerna introduktion, bakgrund, problemformulering, syfte, metod och tidsplan. Studenten tränas i att presentera den egna forskningsplanen och även kritiskt granska och kommentera på annan students plan.

Arbetsformer

Undervisningen bygger i hög grad på studentens aktiva deltagande och reflektion genom att under kursen utforma en forskningsplan. Vid utformningen av forskningsplanen ges studenten möjlighet till träning i att systematiskt söka information i olika databaser, samt handledning i grupp där planens olika delar reflekteras och kommenteras av såväl handledare som kurskamrater. Föreläsningar om referenshantering och vetenskapligt skrivande ingår i kursen.

Examination

För godkänd kurs krävs inlämnad och godkänd forskningsplan.

Obligatoriskt deltagande: Obligatorisk undervisning förekommer i kursen. Seminarier är obligatoriska. Vid uteblivande från obligatoriskt moment erhåller studenten ersättningsuppgift som beslutas av examinator.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas."

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum då beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Backman, Jarl Rapporter och uppsatser
Segesten, Kerstin; Dahlborg, Elisabeth; Östlundh, Linda Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten Friberg, Febe
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv