Kursplan för

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 3, 6 hp

Scientific Approach and Methods for Quality Improvement 3, 6 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT16
Kurskod
1RS050
Kursens benämning
Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 3
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Datum för fastställande
2013-04-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden Clintec
Senast reviderad
2016-05-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • granska, analysera och värdera vetenskapliga artiklar inom området radiografi
  • identifiera aktuella forskningsfrågeställningar med betydelse för ämnets och yrkets fortsatta utveckling
  • designa, planera och skriva en projektplan
  • presentera egen projektplan och kritiskt granska kurskamprats projektplan

Innehåll

Utifrån en översikt av kunskapsläget inom huvudområdet radiografi formulerar studenten en egen projektidé som grund för det kommande examensarbetet.
Denna projektplan utformas enligt riktlinjer för examensarbetet med rubrikerna inledning, bakgrund, problemformulering, syfte, metod och tidsplan.
Studenten tränas i att presentera den egna projektplanen och även kritiskt granska och kommentera på annan students projektplan.

Arbetsformer

Undervisningen bygger i hög grad på studentens aktiva deltagande och reflektion genom att under kursen utforma en projektplan. Utformningen av projektplan går tillväga så att studenten ges handledning i grupp där projektplanens olika delar reflekteras och kommenteras av såväl handledare som kurskamrater.

Examination

För godkänd kurs krävs inlämnad och godkänd projektplan.

Obligatoriskt deltagande: Obligatorisk undervisning förekommer i kursen. Seminarier är obligatoriska. Vid uteblivande från obligatoriskt moment erhåller studenten ersättningsuppgift som beslutas av examinator.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.
 

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Backman, Jarl Rapporter och uppsatser
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten Friberg, Febe
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv