Kursplan för

Specifik omvårdnad 2, 6 hp

Specific Nursing 2, 6 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
1RS054
Kursens benämning
Specifik omvårdnad 2
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Datum för fastställande
2013-04-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • identifiera patientens specifika omvårdnadsbehov, diskutera och värdera dessa samt reflektera över omvårdnadsteorier.
  • reflektera och argumentera kring begreppen likabehandling, genus, jämställdhet och kulturella aspekter utifrån hälso- och sjukvårdsperspektiv och utifrån egna värderingar
  • redogöra för vårdpersonalens skyldigheter kopplade till legitimation och gällande författningar
  • beskriva individens olika reaktioner och försvar i krissituationer samt behov av bemötande i kris   
  • reflektera över begreppet professionellt förhållningssätt och yrkesetisk kod i röntgensjuksköterskans arbetsområde 
  • relatera till aktuell forskning inom de olika aspekter som behandlas i kursen
  • reflektera över etiska dilemman inom forskning och vård

Innehåll

I kursen diskuteras patienters specifika omvårdnadsbehov och innebörden av professionellt förhållningssätt i röntgensjuksköterskans yrkesroll. Vidare behandlas likabehandling, genus, jämställdhet och kulturella aspekter för att tillgodose ett gott bemötande. I kursen studeras innebörden av författningar, legitimation och yrkesetisk kod och deras betydelse för röntgensjuksköterskans yrkesutövning och patientsäkerhet. Studenterna kommer även inom ramen för kursen att ta del av patieners egna erfarenheter av sjukdom och sjukvård i patografiseminarium. I kursen belyses och diskuteras etiska aspekter inom forskning och vård.

Arbetsformer

I denna kurs används arbetsformer som föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, presentationer och litteraturstudier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

För att få godkänt på kursen så krävs godkänt genomförande av obligatoriska moment samt godkänd på patientfallsseminarium. 

I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

Studenten har rätt till sammanlagt sex examinationstillfälle för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, två tillfällen vid kommande omtentamenstillfällen. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Rönnberg, Lena Hälso- och sjukvårdsrätt
Cullberg, Johan; Cullberg, Johan Kris och utveckling [Elektronisk resurs]
Holm, Ulla Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken
Skloot, Rebecca Den odödliga Henrietta Lacks Grip, Göran
Litteraturen kompletteras med artiklar.

Rekommenderad litteratur

Genusperspektiv på vård och omvårdnad Strömberg, Helén; Eriksson, Henrik
Wiklund Gustin, Lena; Lindwall, Lillemor Omvårdnadsteorier i klinisk praxis [Elektronisk resurs]