Kursplan för

Akutsjukvård och katastrofmedicin, 6 hp

Emergency and Disaster Medicine, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , VT17 , VT18 , VT19 , VT22 , VT24
Kurskod
1RS055
Kursens benämning
Akutsjukvård och katastrofmedicin
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Datum för fastställande
2013-04-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • översiktligt beskriva samhällets och sjukvårdens organisation och beredskap vid större olyckor och katastrofer
  • redogöra för omhändertagandet av en akut sjuk eller skadad person utifrån  ABCDE
  • beskriva akuta sjukdomstillstånd omfattande neurologi thorax, buk, ortopedi allergiska tillstånd samt bränn- och köldskador
  • motivera åtgärder vid akuta sjukdomstillstånd
  • praktiskt utföra hjärt- och lungräddning samt åtgärder vid andningsstopp och medicintekniska åtgärder som kan uppstå
  • förstå psykiska reaktioner i samband med större olyckor och katastrofer.

Innehåll

Kursen i akutsjukvård och katastrofmedicin inriktas i huvudsak mot röntgenverksamhet och där sådan verksamhet kan bli delaktig. Utifrån detta bygger kursen på fem teman:
1. Katastrofer
Under detta tema behandlas händelser där samhällets beredskap sattes på prov. Temat diskuterar de aktuella beredskapsplaner/organisationer som återfinns såväl inom kommun, landsting, stat som hälso- och sjukvård.
2. Bedöma och hantera akut- traumapatienter
Under temat och utifrån ett antal scenarier som kan inträffa inom röntgenverksamhet tränas studenten att systematiskt bedöma patienten utifrån ABCDE och under temat ingår också att tränas på att hantera och förflytta patienter som råkat ut för allvarliga trauman. Studenten tränas också på att hantera och förflytta patienter som råkat ut för allvarliga olyckor. Utbildningen kommer även att möjliggöra för studenten att hantera akuta sjukdomstillstånd, såsom anafylaktiska reaktioner och andra allvarliga patientsituationer.Under temat ges studenten också möjlighet till att reflektera över etiska aspekter i mötet med patienter och anhöriga i akuta situationer samt reflektera över egna och kollegors reaktioner i samband med dessa händelser.  
3. Traumapatienter inom röntgenverksamhet
Under detta tema ges i föreläsningsform de aktuella "traumapatienter" som kan ses inom röntgenverksamhet inom såväl ortopedi, kirurgi, neurologi och andra specialområden inom hälso- och sjukvård.
4. Erfarenheter vid och kring trauma och akuta situationer inom röntgenverksamheter 
Under temat redovisas och diskuteras erfarenheter gjorda av röntgensjuksköterskor vid akuta a och traumaliknande situationer. Frågeställningarna bygger på; vad hände, vilka åtgärder vidtogs, vad blev resultatet? Dessutom diskuteras under temat vilken beredskap som finns på röntgenavdelningar  vid akuta händelser. .
5. Verksamhetsintegrerat lärande
Under kursen genomförs fältstudier vid verksamheter som är aktuella vid akuta och katastrofliknande situationer, till exempel en traumaenhet.

Arbetsformer

De arbetsformer som används under kursen är föreläsningar, färdighetsträning, seminarier och fältstudier. .

Kursen innehåller obligatoriska moment såsom färdighetsträningar, fältstudier och seminarier.
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.  Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. 

Examination

Kursen examineras genom en enskild skriftlig tentamen. För att få godkänt på kursen krävs även deltagande på obligatoriska moment där scenarioträningen är ett sådant.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, ett tillfälle vid nästkommande omtentamen. Det tredje tillfället erbjuds innan kommande terminsstart eller i nära anslutning till detta. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Strömberg, Johan Akutsjukvård
Katastrofmedicin Lennquist, Sten
Wikström, Jonas Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada
Kursen kommer också använda sig av websidorna:
http://www.socialstyrelsen.se/krisberedskap/allvarligahandelser/omkamedo

https://www.msb.se/sv/