Kursplan för

Farmakologi och läkemedelsberäkning, 4,5 hp

Pharmacology and drug calculation, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Kurskod
1RS057
Kursens benämning
Farmakologi och läkemedelsberäkning
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2021-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Antagen till röntgensköterskeprogrammet. För att var behörig till högre termin, krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska ha tillägnat sig grundläggande kunskap om och förståelse för farmakologisk behandling.

MOMENT 1: Farmakologi
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • Redogöra för farmakokinetiska och farmakodynamiska begrepp, principer och tillämpning
 • Redogöra för läkemedelsformer och administrationssätt
 • Redogöra för kontrastmedel och läkemedel som används vid akuta ohälsotillstånd
 • Redogöra för läkemedelsrelaterade problem
 • Redogöra för läkemedelsrelaterade författningar 

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa tillförlitliga oberoende digitala kunskapsstöd som relaterar till läkemedel

MOMENT 2: Läkemedelsberäkning
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Färdighet och förmåga

 • På ett patientsäkert sätt utföra läkemedelsberäkningar

Innehåll

Kursen innehåller två moment:

Farmakologi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Farmakologi, 3 hp

Betygsskala: GU

Momentet ger grundläggande kunskap avseende:

 • Farmakokinetik och farmadynamik
 • Administrationssätt och beredningsformer
 • Läkemedelshantering
 • Interaktioner och biverkningar
 • Läkemedelsrelaterade författningar (lagar, förordningar och föreskrifter)
 • Akutläkemedel
 • Kontrastmedel
 • Variabilitet i läkemedelsrespons
 • Digitala kunskapsstöd som relaterar till läkemedel, som t.ex FASS

Läkemedelsberäkning, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Läkemedelsberäkning, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet ger grundläggande kunskap avseende:

 • Enheter och enhetsbyten
 • Beräkning av dos, verksam substans och styrka
 • Beräkning av spädning, infusionshastighet och infusionstid

Arbetsformer


Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande, där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar och individuella läraktiviteter vilket inkluderar web-utbildningar och IT-baserade kunskapsstöd.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1- teori 3 hp
Studenten examineras genom tre skriftliga​ individuella tentamen
Moment 2-teori 1,5 hp
Studenten examineras genom en skriftlig individuell tentamen
För samtliga examinationer gäller två-gradig betygsskala; underkänt/godkänt.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sammanlagt sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.
Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.
Undervisning sker på svenska.
Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatoriska kurslitteratur

Björkman, Anna-Maria Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
Illustrerad farmakologi Thoresen, Hege; Simonsen, Terje; Christensen, Hege; Thidemann Johansen, Harald; Tranheim Kase, Eili; Robertsen, Ida; Rustan, Arild Christian; Solberg, Rigmor Roman, Elisabet
FASS
Radiologi Aspelin, Peter; Pettersson, Holger

Illustrerad farmakologi