Kursplan för

Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård, 13,5 hp

Nursing Care of Children and Adults in Primary Care and Home Health Care, 13,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , HT19 , VT20 , HT21 , HT22 , VT23 , HT23
Kurskod
1SJ024
Kursens benämning
Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård
Hp
13,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-10-17
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-03-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Tillträde till termin 4:
Samtliga kurser från termin 1 och 2
Termin 3: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ022)

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten utifrån ett familjefokuserat och personcentrerat perspektiv ska kunna tillämpa kunskaper och färdigheter i vårdandet av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård. Studenten ska kunna identifiera, bedöma, åtgärda, utvärdera, journalföra samt beskriva och analysera de vanligaste förekommande hälsoproblemen i befolkningen.

Lärandemål
Moment 1:  Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård 5,5 hp.

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • identifiera hälsoproblem hos barn och vuxna samt planera omvårdnaden utifrån omvårdnadsprocessen med beaktande av evidensbaserad kunskap, lagstiftning och författningar
 • förstå och reflektera kring kommunikation och bedömning av individens omvårdnadsbehov inom primärvård
 • förstå och reflektera kring kommmunikation med barn och föräldrar i samband med omvårnadsåtgärder
 • bedöma individers behov av omvårdnad via e-hälsa
 • förstå primärvårdens organisation i ett nationellt perspektiv
 • förstå och reflektera kring våld i nära relationer

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • kommunicera i tal och skrift på ett patientsäkert sätt samt använda för hälso- och sjukvården vedertagna begrepp och uttryck

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • analysera och reflektera över sjuksköterskans etiska och professionella förhållningssätt inom primärvårdens kontext
 • utifrån ett etiskt perspektiv reflektera kring barn och vuxnas sårbarhet och värdighet i den vårdande relationen

Moment 2: Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter 0,5 hp

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgående kurs kunna:

 • förklara betydelsen av att följa evidensbaserade riktlinjer, lagar och författningar i samband med  undersökning, provtagning och behandling

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgående kurs kunna:

 • tillämpa kliniska färdigheter med ett patientsäkert och etiskt förhållningssätt beaktande patientens autonomi och delaktighet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgående kurs kunna:

 • reflektera över patientens delaktighet och behov av respekfullt, värdigt och integritetsskyddande bemötande i samband med undersökning, provtagning och behandling

Moment 3: Verksamhetsintegrerat lärande: Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa omvårdnadsprocessen vid vanligt förekommande hälsoproblem hos barn och vuxna
 • tillämpa gällande lagar, författningar, säkerhetsföreskrifter och övriga styrdokumenet som reglerar omvårdnadsarbetet
 • tillämpa kunskaper om kommunikation i mötet med patient i alla åldrar och närstående inom primärvård, hemsjukvård och barnhälsovård/sjukvårdens kontext
 • tillämpa pedagogiska färdigheter för att stödja patientens lärande
 • tillämpa omvårdnad i samband med sår och sårvård

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • kommunicera och samarbeta i interprofessionella team
 • ta och ge konstruktiv kritik samt identifiera behov av egen utveckling
 • analysera etiska aspekter samt reflektera över omvårdnadens konsekvenser  för den enskilda individen samt närstående och familj

Innehåll

Kursen omfattar tre moment:

Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård, 5.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar:

 • vanligt förekommande folkhälsoproblem och sjukdomstillstånd hos barn respektive vuxna
 • barn respektive vuxnas sårbarhet och värdighet ur ett etiskt perspektiv
 • egenvård inom öppenvård, hemsjukvård och barnhälsovård/sjukvård
 • lagar och författningar samt styrdokument
 • kommunikationsteorier
 • hälso- och sjukvårdsorganisation
 • e-hälsa
 • pediatrisk omvårdnad
 • våld i nära relationer

Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter, 0.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar:

 • kliniska färdigheter vid kateterisering i urinblåsa

Verksamhetsintegrerat lärande: Verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar bl a:

 • kommunikation i mötet med barn och vuxna
 • bedömning, planering, genomförande, utvärdering samt journalföring av omvårdnad
 • patientens egenvård
 • närståendes/familjens  roll och delaktighet
 • patientens lärande
 • vårdande i patientens hem 
 • patientens hem som arbetsmiljö
 • interprofessionellt teamarbete
 • patientsäkerhet
 • sår och sårvård

Arbetsformer

Undervisningen utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenter aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier, studentportfölj, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Distansutbildningen är IT-baserad.  Olika arbetsformer såsom individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier samt föreläsningar förekommer. Lärarstöd ges via IT-baserad lärarandeplattform antal fysiska träffar är begränsat till 2 dagar/7,5 hp under teoretiska moment.

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav 32 timmar/vecka är förlagd i verksamheten.till . Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekomma samt även röda dagar i förekommande fall. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenten följer handledarens schema om inget annat anges.

Deltagande i seminarier, grupparbeten, färdighetsträning och VFU är obligatoriskt. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatorika utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1 examineras individuellt genom skriftlig hemexamination samt examinerande gruppseminarier.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om momentet eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examintionstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som har öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Moment 2 examineras med klinisk examination.

Moment 3 examineras genom bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut).

Under den verksamhetsförlagda utbildningen som stäms av genom halvtidskontroll och avslutas med en slutbedömning enligt fastställda bedömningskriterier. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt och/eller universitetslärare ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning till ansvarig universitetslärare. Vid risk för underkännande ska, senast vid halvtidskontrollen, ansvarig universitetslärare tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För en kurs som upphört eller genomgått större förändring eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges ytterligare tillfälle för examination (exklusive ordinarie examination) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Moment 1 och 2

Rekommenderad litteratur

Rekommenderad litteratur

Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård Silén, Charlotte; Bolander Laksov, Klara
Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd Rostila, Mikael; Toivanen, Susanna
Familjen i ett omvårdnadsperspektiv Kirkevold, Marit; Ekern, Karen Strømsnes; Ganuza Jonsson, Lillemor
Folkhälsorapport 2009
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. Raadu, Gunnel
Hemsjukvård - olika perspektiv på trygg och säker vård Ekstedt, Mirjam; Flink, Maria
Kommunikation : samtal och bemötande i vården Fossum, Bjöörn
Lennéer-Axelson, Barbro Förluster : om sorg och livsomställning
Lindh, Marion; Sahlqvist, Lena Säker vård : att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg
Omvårdnad i primärvården Bökberg, Christina
Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor
Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken
Sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret
Söderbäck, Maja Kommunikation med barn och unga i vården
Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård Holmström, Inger
Vårdhandboken
Wahlberg, Anna Carin Sjuksköterskans telefonrådgivning
Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin
Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt Friberg, Febe; Öhlén, Joakim
Vetenskapliga artiklar tillkommer