Kursplan för

Vårdande vid akut ohälsa, 16,5 hp

Critical Care Nursing, 16,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , VT20 , VT21
Kurskod
1SJ026
Kursens benämning
Vårdande vid akut ohälsa
Hp
16,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Medverkande institutioner
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-10-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Tillträde till termin 5:
Samtliga kurser från terminerna 1-3
Termin 4: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp + 7,5 hp (1SJ023 och 1SJ024).

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva och omsätta kunskaper om människans upplevelser och reaktioner vid akut ohälsa för att med ett personcentrerat förhållningssätt självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera patientens och närståendes behov av omvårdnad. Därutöver ska studenten träna kliniskt resonemang och handlingsberedskap vid akuta ohälsotillstånd, samt få förståelse för patient och närståendes sårbarhet och betydelsen av patientsäkerhet i samspel mellan människa och teknik inom akutsjukvård. Studenten ska även kunna tillgodose patientens rätt till vård på lika villkor, patientens lärande, samt tillämpa teamsamarbete och ett vårdetiskt förhållningssätt i samband med akut ohälsa. Vidare ska studenten omsätta farmakologiska kunskaper inom akutsjukvård samt få förståelse för samhällets och hälso- och sjukvårdens katastroforganisation samt sjuksköterskans funktion vid allvarlig händelse och katastrof. 

Lärandemål

Moment 1: Omvårdnad vid akut ohälsa

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • beskriva och förklara svikt i vitala funktioner vid akut insjuknande hos patienter
 • förklara bedömning av patienter med svikt i vitala funktioner samt motivera prioriterade omvårdnads- och farmakologiska åtgärder
 • motivera omvårdnadsprocessen som grund för vårdande vid akuta ohälsotillstånd 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • reflektera över hälsa och lidande hos patient och närstående inom akutsjukvård

Moment 2: Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • beskriva och förklara samband mellan patientsäkerhet, författningar, evidensbaserade riktlinjer vid kliniska färdigheter inom akutsjukvård
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • tillämpa kliniska färdigheter i en simulerad miljö utifrån ett patient -, personal -, miljösäkert och evidensbaserat arbetssätt samt ett etiskt förhållningssätt 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • analysera samspel mellan teknik och människa samt förklara hur detta kan påverka patientens sårbarhet, hälsa och personcentrerad omvårdnad inom akutsjukvård
Moment 3: Verksamhetsintegrerat lärande: verksamhetsförlagd utbildning

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • planera, genomföra och utvärdera omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och i samverkan med patient och närstående
 • identifiera och bedöma beteenden, tecken och symtom samt prioritera och visa handlingsberedskap i omvårdnad av patienter med akuta ohälsotillstånd
 • tillämpa korrekt, strukturerad och patientsäker informationsöverföring i skrift och tal
 • visa förmåga att använda medicinskteknisk utrustning på ett för patient, personal och miljö säkert sätt
 • korrekt kunna beräkna, iordningställa, administrera och utvärdera effekt av läkemedelsamt följa gällande lagar och författningar
 • planera och leda vårdarbetet samt samverka inom den egna professionen och med andra professioner
 • arbeta för att förhindra smittspridning genom att tillämpa vårdhygieniska principer 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • värdera omvårdnadens kvalitet relaterat till evidensbaserad kunskap och föreslå förbättringar
 • tillägna sig en etisk och humanistisk värdegrund i samband med vårdande av patienter inom akutsjukvård
 • tillämpa och argumentera för människors rätt till vård på lika villkor 
 • resonera om förhållningssätt i samband med misstanke om våld i nära relationer 
 • tillämpa ett yrkesetiskt förhållningssätt i relation till patient, närstående samt den egna och andra yrkesgrupper.
Moment 4: Farmakologi och Läkemedelsberäkning

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • redogöra för läkemedel som används vid akuta ohälsotillstånd  
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • på ett patientsäkert sätt utföra läkemedelsberäkningar relaterade till akuta ohälsotillstånd
Moment 5: Katastrofmedicin

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • kunna redogöra för sjuksköterskans roll samt samhällets beredskap och organisation i samband med allvarlig händelse
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • visa förmåga att triagera och initiera behandling på patienter vid allvarlig händelse
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • identifiera och analysera egen roll och handlingsberedskap utifrån sjukhusets katastrofplan och insats

Innehåll

I kursen fördjupas kunskap om omvårdnad vid akut ohälsa samt sjuksköterskans funktion inom akutsjukvård. Studenterna studerar och tränar sin förmåga att identifiera symtom och tecken samt att prioritera åtgärder vid hotande svikt hos patient med akut ohälsa. Den verksamhetsförlagda utbildningen består av en sammanhängande period inom akutsjukvård där studenten alltmer självständigt under handledning tränar kliniskt resonemang samt att planera, genomföra och utvärdera omvårdnad inom ramen för ett personcentrerat förhållningssätt. Studenten fördjupar även förmågan att samarbeta i team och att tillägna sig ett etiskt förhållningssätt. Vidare fördjupar studenten sin förtrogenhet och reflektion gällande medicinsk teknik genom träning, deltagande i vanligt förekommande undersökningar och behandlingar, samt genom analys av teknikens betydelse för patientens sårbarhet och hälsa inom akutsjukvård. Kursen inkluderar studier i farmakologi och läkemedelsberäkning relaterat till akuta ohälsotillstånd och patientsäkerhet. Vidare studeras beredskap, organisation och sjuksköterskans funktion vid allvarlig händelse och katastrofer.

Kursen omfattar fem moment.

Omvårdnad vid akut ohälsa, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 1 innefattar teoretiska kunskaper gällande:
 • hotande svikt i vitala funktioner; cirkulation, andning, kognition hos patienten
 • kliniskt resonemang, bedömning, prioritering och strukturerad kommunikation i samband med akut ohälsa
 • evidensbaserad omvårdnad inom akutsjukvård
 • omvårdnadsprocessen
 • patient och närståendes upplevelser av hälsa och lidande vid akut ohälsa
 • aktuella vårdvetenskapliga begrepp samt personcentrerad omvårdnad
 • perioperativ omvårdnad


Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 innefattar teoretiska och praktiska kunskaper gällande:
 • basala hygienriktlinjer och aseptik i samband med medicintekniska moment
 • säker vård och patientsäkerhet
 • kliniska färdigheter inkl. enteral sond och sug- och syrgas
 • evidensbaserade riktlinjer i samband med kliniska färdigheter
 • bedömningsinstrument (bl.a. NEWS)
 • strukturerad kommunikation (bl.a. SBAR)
 • aktuella författningar
 • förenlighetsprövning och blodtransfusion
 • aktuell omvårdnadsforskning om teknik i omvårdad inom akutsjukvård
 • patient och närståendes upplevelser i relation till medicinsk teknik
 • simulering


Verksamhetsintegrerat lärande: verksamhetsförlagd utbildning, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 3 innefattar tillämpning av kunskaper gällande:
 • omvårdnadsprocessen 
 • sjuksköterskans journalföring
 • bedömning och prioritering vid hotande svikt i vitala funktioner hos patienten
 • kliniskt resonemang och handlingsberedskap
 • bedömningsinstrument (inkl. NEWS)
 • akut omhändertagande samt prioritering (inkl. A-E)
 • muntlig kommunikation i patientens vårdkedja (inkl. SBAR)
 • personcentrerad omvårdnad och teamarbete
 • beräkning, beredning, administrering, hantering och effekter av läkemedel i akutsjukvård
 • blodtransfusion
 • medicinsk teknik inklusive enteral sond samt sug- och syrgas
 • etiska principer och likabehandling inom akutsjukvård
 • våld i nära relationer
 • kommunikation och relation vid korta vårdmöten
 • patientens lärande
 • aktuella lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter
 • patientsäkerhet
 • basala hygienriktlinjer och aseptik  


Farmakologi och Läkemedelsberäkning, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 4 innefattar teoretisk och praktisk kunskap gällande:
 • läkemedel vid akuta sjukdomstillstånd
 • iordningställande och administration
 • hållbarhet och förvaring av läkemedel
 • miljö och hållbarhet
 • lagar och författningar inklusive patientsäkerhet 


Katastrofmedicin, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 5 innefattar teoretisk och praktisk kunskap gällande
 • lokal, regional, nationell och internationell katastrofmedicinsk beredskap
 • den katastrofmedicinska beredskapens mål och definitioner
 • sjukvårdens ledningssystem och samverkan på regional och lokal nivå (skadeområde och sjukhus) 
 • inriktningsbeslut och triage i skadeområde samt de drabbades väg till rätt vårdenhet


Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar förs sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, peer-learning, grupparbeten, litteraturstudier, färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Distansutbildningen är IT-baserad och bygger på självständigt och kollaborativt lärande. Olika arbetsformer såsom individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier samt föreläsningar förekommer. Lärarstöd ges via IT-baserad lärandeplattform.

Den verksamhetsförlagda utbildningen som motsvarar 6 veckor är förlagd till akutsjukvård och omfattar 40 timmar/ vecka varav 32 timmar/ vecka är förlagd i verksamheten där handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp ingår. Under VFU ingår dag-, kvälls-, natt- och helgpass samt även röda dagar i förekommande fall. Student har ej rätt att komprimera eller förlänga den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om student visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU- tillfälle på denna kurs.

Innan handlingsplanen är uppfylld ska inte studenten placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen är begränsad till två gånger.

Examination

Moment 1 examineras genom  indviduell skriftlig salstentamen. 

Moment 2 examineras genom klinisk examination samt individuell skriftlig hemtentamen.

Moment 3 examineras genom en bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen samt seminarium om etisk och humanistisk värdegrund. Under den verksamhetsförlagda utbildningen sker fortlöpande bedömning av studentens prestationer. Halvtids- och slutbedömning genomförs. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning. Vid risk för underkännande ska, senast vid halvtidsbedömningen, ansvarig universitetslärare i samråd med yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt samt student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Moment 4 examineras genom individuell skriftlig examination. 

Moment 5 examineras genom godkänt genomfört självtest. 

För samtliga moment gäller tvågradig betygsskala; underkänt/godkänt.

För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i moment 1-5 samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator. 

Deltagande i seminarier, grupparbeten, färdighetsträning, simulering och VFU är obligatoriskt. Vid frånvaro från obligatoriska delar sker kompensation i samråd med examinator.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.
Om studenten genomfört sammanlagt sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinatorns anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur moment 1-3

Boman, Lennart; Wikström, Claes Medicinsk teknik : teori, planering och genomförande
Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Ehnfors, Margareta; Ehrenberg, Anna; Thorell-Ekstrand, Ingrid Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet
Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt Friberg, Febe; Öhlén, Joakim
Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikation 2018-2020 Herdman, T. Heather; Kamitsuru, Shigemi Florin, Jan
Praktiska grunder för omvårdnad Kristoffersen, Nina Jahren
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems Lewis, Sharon Mantik; Bucher, Linda; Heitkemper, Margaret M.; Harding, Mariann
Lena Nordgren och Sofia Almrud Österberg, Red. Akutvård ur ett patientperspektiv
Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken
Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom Stubberud, Dag-Gunnar
Toverud, Kari C. Klinisk omvårdnad : 1 Stubberud, Dag-Gunnar; Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina
Toverud, Kari C Klinisk omvårdnad. Almås, Hallbjørg; Stubberud, Dag-Gunnar; Grønseth, Randi Bolinder-Palmér, Inger
Wikström, Jonas Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Säker vård : nya perspektiv på patientsäkerhet Ödegård, Synnöve
Vårdhandboken
Lagar och författningar relevanta för lärandemålen tillkommer.

Moment 4

Rekommenderad litteratur moment 4

Björkman, Anna-Maria Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
Simonsen, Terje; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi 2 Utg 4
FASS
Lagar och författningar relevanta för lärandemålen tillkommer.

Moment 5

Rekommenderad litteratur moment 5

Arman, Maria; Rehnsfeldt, Arne DEF - det existentiella förbandet : existentiellt omhändertagande efter katastrof
Dyregrov, Atle Katastrofpsykologi Wentz, Karin Larsson
Katastrofmedicin Lennquist, Sten
MIMMS - på svenska : major incident medical management and support : praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse Mackway-Jones, Kevin
Rüter, Anders; Nilsson, Heléne; Vikström, Tore Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof : från skadeplats till vårdplats
Stockholms läns landsting (SLL) Regional katastrofmedicinsk plan
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
Lagar och författningar relevanta för lärandemålen tillkommer.

Rekommenderad litteratur och övriga läromedel