Kursplan för

Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning, 6 hp

Research Methods and Nursing Research, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , VT20 , VT21 , HT21 , HT22 , VT23
Kurskod
1SJ027
Kursens benämning
Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2019-10-09
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Tillträde till termin 5:
Samtliga kurser från terminerna 1-3
Termin 4: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp + 7,5 hp (1SJ023 och 1SJ024).

Mål

Kursens övergripande mål är att studenterna ska erhålla fördjupad kunskap om vetenskaplig metodik, forskningsprocessen och forsknings betydelse för klinisk omvårdnad.

Lärandemål
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • förklara och jämföra olika typer av studiedesign och metoder
 • förstå hur studiekvalitet granskas och förklara hur tillförlitligheten av studieresultat påverkas av studiemetoden
 • förklara hur forskningsproblemet styr val av studiedesign

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • formulera ett omvårdnadsrelevant vetenskapligt syfte
 • systematiskt söka vetenskapliga artiklar
 • kvalitetsgranska vetenskapliga studier
 • tillämpa forskningsprocessen i ett omvårdnadsrelevant område
 • tillämpa forskningsetiska principer
 • tillämpa ett vetenskapligt språk, vedertagna skrivregler och referenshantering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • visa förmåga att värdera och argumentera för den kliniska nyttan av omvårdnadsforskning

Innehåll

 • systematisk artikelsökning
 • kvalitetsgranskning av artiklar
 • studiedesign
 • planering och genomförande en mindre empirisk studie
 • kvalitetsbegrepp
 • vetenskapligt arbetssätt
 • forskningsetik

Arbetsformer

Kursens arbetsformer syftar till att understödja studentens lärande och till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket innebär aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.   

Både campus- och distansutbildningarna är nätbaserade och bygger på ett självstyrt och kollaborativt lärande. Arbetsformerna består av föreläsningar, workshops, seminarier, litteraturstudier, och studieuppgifter både individuellt och i grupp. Lärarstöd ges via nätbaserad lärplattform. Antalet fysiska kursträffar på kursorten är begränsat till max 2 dagar.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig och muntlig gruppexamination samt genom en skriftlig individuell hemtentamen. För godkänd kurs krävs deltagande vid obligatoriska delar och att lärandemålen är uppfyllda. Obligatoriska delar är grupparbeten och seminarier.

Vid frånvaro från obligatoriska delar sker kompensation i samråd med kursexaminator.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sammanag sex underkända tentamina/ prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samm prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagi i räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator bedömer om och isåfall hur frånvaro från obligaotoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studentent deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan studieresultaten inte slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktilinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Kursen ges på engelska.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice LoBiondo-Wood, Geri; Haber, Judith