Kursplan för

Omvårdnad vid cancersjukdom, 7,5 hp

Cancer Nursing, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20 , HT21
Kurskod
1SJ033
Kursens benämning
Omvårdnad vid cancersjukdom
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-03-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Tillträde till termin 5: Samtliga kurser från terminerna 1-3. Termin 4: godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 7,5 + 7,5 hp (1SJ023, 1SJ024)

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens mål är att studenten ska förvärva kunskaper och fördjupad förståelse för specifik omvårdnad vid cancersjukdom samt skaffa sig en beredskap för att identifiera, bedöma, planera, åtgärda och utvärdera omvårdnadsbehov hos patient med cancersjukdom. Kursen skall ge förutsättningar att som sjuksköterska kunna främja hälsa och välbefinnande hos patienter med cancersjukdom.

Lärandemål
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
Kunskap och förståelse
  • förklara innebörd av vårdvetenskapliga begrepp relaterade till olika aspekter av omvårdnad och vård vid cancersjukdom 
  • redogöra för principer avseende primär, sekundär och tertiär cancerprevention
  • beskriva och förklara orsaker till vanligt förekommande symtom relaterade till cancersjukdom och behandling
  • förstå och förklara olika behandlingsprinciper vid kurativ och palliativ behandling av cancersjukdom
Färdighet och förmåga
  • identifiera, bedöma, planera, åtgärda och utvärdera symtom hos personer med cancersjukdom
  • medverka vid kurativ och palliativ behandling av cancersjukdom
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna identifiera och analysera faktorer som påverkar patientens och närståendes livskvalitet vid cancersjukdom
  • bedöma patienters och närståendes behov av information, stöd och samordning av vård och föreslå åtgärder för att möta identifierade behov
  • resonera kring sociokulturella aspekter aktuella i cancervård

Innehåll

Vårdvetenskapliga begrepp relaterade till cancersjukdom
Cancerprevention
Symtom och symtomlindring
Behandlingsintentioner och olika behandlingar vid cancersjukdom
Patients och närståendes reaktioner och behov under cancersjukdomens olika skeden
Omvårdnad vid cancersjukdom och behandling
Verksamhetsförlagd utbildning

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Det arbetsformer som används är aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk reflektion och analys. I kursen tillämpas följande arbetsformer: föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, virtuella diskussioner och verksamhetsförlagd utbildning. Lärarstöd ges via Canvas.

Utbildningen ges som en nätbaserad helfartsutbildning omfattande 2-3 obligatoriska träffar på campus Flemingsberg och/eller Solna. I kursen ingår även verksamhetsförlagd utbildning. Övrig tid bedrivs studierna via distansplattformen Canvas.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Den verksamhetsförlagda utbildningen som motsvarar 3 veckor är förlagd i verksamheter som bedriver cancervård. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet där handledning och reflektion ingår. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

(Kursen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Vid frånvaro från obligatoriska moment hänvisas till kursansvarig lärare.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen sker dessutom fortlöpande bedömning av studentens prestationer. Halvtids- och slutbedömning genomförs. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning. Vid risk för underkännande ska, senast vid halvtidsbedömningen, ansvarig universitetslärare i samråd med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen. För verksamhetsförlagd utbildning gäller tvågradig betygsskala: Underkänd/Godkänd. Betyg sätts av examinator.

Betygsskala för kursen är Underkänd/Godkänd.
För betyget godkänd krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat på den individuella skriftliga examinationsuppgiften och godkänd bedömning i VFU. Betyg sätts av examinator.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan dock erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle.

Underkänd verksamhetsförlagd utbildning får endast genomföras ytterligare en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För en kurs som upphört eller genomgått större förändring eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges ytterligare tillfälle för examination (exklusive ordinarie examination) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Nursing patients with cancer : principles and practice Kearney, Nora; Richardson, Alison
Nilbert, Mef Klinisk onkologi
Palliativ medicin och vård Strang, Peter; Beck-Friis, Barbro
Arman Rehnsfeldt, Maria; Rehnsfeldt, Arne Vårdande som lindrar lidande : etik i vårdandet
Ringborg, Ulrik; Henriksson, Roger; Friberg (red.), Sten Onkologi