Kursplan för

Omvårdnad med fokus på allmänpediatrik och familjecentrerad omvårdnad, 7,5 hp

Nursing with Focus on General Pediatrics and Family Centered Care, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20
Kurskod
1SJ036
Kursens benämning
Omvårdnad med fokus på allmänpediatrik och familjecentrerad omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-03-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-03-25
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Tillträde till termin 5: Samtliga kurser från terminerna 1-3. Termin 4: godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 7,5 + 7,5 hp (1SJ023, 1SJ024)

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter inom omvårdnad med fokus på allmänpediatrik samt förstå betydelsen av familjecentrerad vård och interprofessionell samverkan.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
  • ha förståelse för och kunna reflektera kring vård och behandling av vanligt förekommande sjukdomar hos barn.
  • förstå och reflektera kring vilken vårdnivå som är lämplig vid olika sjukdomstillstånd hos barn.
  • ha kännedom om FNs barnkonvention och kunna reflektera över dess betydelse i vården av det sjuka barnet.
  • förstå och reflektera kring betydelsen av familjecentrerad vård.

Färdigheter och förmåga
  • identifiera, genomföra samt analysera och utvärdera omvårdnadsbehov hos barn i samband med vanligt förekommande sjukdomar. 
  • tillämpa adekvat evidensbaserad omvårdnad vid vård av sjuka barn.
  • samverka i det interprofessionella teamet i vården av det sjuka barnet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna reflektera och analysera över etiska dilemman som kan uppkomma i samband med vård och omvårdnad av det sjuka barnet.

Innehåll

Kursen tar upp omvårdnadsaspekter inom följande områden: akut pediatrik, allergi och överkänslighetssjukdomar, diabetes, övervikt och fetma.
Den verksamhetsförlagda utbildningen består av en placering på sjukhusansluten öppenvårdsmottagning, en specialistmottagning på sjukhuset eller en vårdavdelning.
Under den verksamhetsförlagda utbildningen tränar studenten sin förmåga att identifiera, bedöma och reflektera kring det sjuka barnet och dess familjs omvårdnadsbehov. Studenten kommer också få medverka i vanligt förekommande undersökningar på praktikplatsen. Under placeringen genomförs också ett praktiskt övningstillfälle inklusive barn- HLR på KTC.

Arbetsformer

Läraraktiviteter: Kursen är delvis IT-baserad, och består av 4 obligatoriska kursdagar innehållande introduktionsföreläsningar och seminarier, falluppgifter via pingpong  samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursen bygger på ett studentcentrerat lärande där studenten tar ansvar för sitt lärande för att uppnå kursens lärandemål.

Examination

Kursen examineras individuellt muntligt och skriftligt genom seminarieuppgifter. Under den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs halvtids- och slutbedömning. För den verksamhetsförlagda utbildningen gäller en tvågradig betygsskala, underkänt eller godkänt. Yrkeshandledare och /eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning. Vid risk för underkännande ska, senast vid halvtidsbedömningen, ansvarig universitetslärare i samråd med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig individuell planering/handlingsplan för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

För kursen som helhet gäller betygsskala underkänt, godkänt.

Kursansvarig bedömer om  och isåfall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. 
Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan studieresultaten inte slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

För godkänd kurs krävs att kursens lärandemål är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i teoriveckornas muntliga och skriftliga seminarieuppgifter och godkänd verksamhetsförlagd utbildning samt deltagande i kursens obligatoriska delar.

Betyg sätts av examinator.

Deltagande i seminarier, simulering på KTC och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. Vid frånvaro från kursens obligatoriska delar sker kompensation i samråd med examinator. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in uppgifter i tid, hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/ prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagi i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltgit räknas inte som examinationstillfälle.
Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare tentamenstillfällen (exklusive ordinarie tentamenstillfälle) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter, Unicef.
Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor