Kursplan för

Oral hälsa - klinik 1, 7,5 hp

Oral Health - Clinic 1, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT21 , HT23
Kurskod
1TY001
Kursens benämning
Oral hälsa - klinik 1
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

För att få öva på studiekamrat fordras det att studenten har:
1. Deltagit i demonstration med tandmodeller samt medverkat vid klinisk övning på studiekamrat inom kursen Medicinska och odontologiska ämnen 1, i momentet Tandanatomi/Bettutveckling.
2. Deltagit i obligatorisk föreläsning om hygien och smittskydd inom kursen Oral hälsa - teori 1.
3. Deltagit i praktisk klinisk hygienövning inom denna kurs Oral hälsa - klinik 1.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Utföra kliniska undersökningsmoment, baserade på vetenskap, för att bedöma den orala hälsan.
  • Registrera kliniska fynd i journalen som utgör grund för diagnostik och terapiplanering.
  • Muntligen informera om sjukdomsförloppet vid gingival inflammation och om kariesprocessen.
  • Initiera och genomföra hälsofrämjande arbete i form av individuella munhygieninstruktioner och professionell tandrengöring.
  • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och klinisk övning.
  • Tillämpa ett professionellt förhållningssätt i bemötandet av patient.
  • Tillämpa gällande hygien- och smittskyddsrutiner.
  • Tillämpa gällande lagar och förordningar vid upprättande av journalhandlingar.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till oral hälsa med inriktning mot friska orala förhållanden och initial oral sjukdom. Kursen startar med en obligatorisk klinisk hygienövning för att studenten ska få kunskap om och förstå vikten av att förebygga och undvika smittspridning. Huvudinnehållet i kursen består av kliniska undersökningar, registreringar, diagnostik och terapiplanering samt upprättande av journalhandlingar. Kursen fokuserar på munhygienens betydelse för bevarande av friska förhållanden i munnen samt förebyggande av karies och gingivit. Patientkommunikation med inriktning på hälsofrämjande patientundervisning ingår.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer, självständig instudering, par- och gruppövningar samt auskultation på Folktandvården. Undervisningen innebär att studenterna parvis utför kliniska undersökningar och professionell munhygienbehandling på varandra.

Examination

Examination: Löpande bedömning under kursens gång samt klinisk examination.

Obligatorier: Föreläsningar, seminarier, demonstrationer, par - gruppövningar, auskultation på Folktandvården samt skriftlig rapport kopplad till auskultationen.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tillfälle för examination. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU/motsvarande avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett examinationstillfälle är förverkat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till VFU/motsvarande på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Klinge, Björn; Gustafsson, Anders Parodontit : en introduktion
Hansson, Bengt Olof; Ericson, Dan Karies : sjukdom och hål
Zimmerman, Mikael; Sjöberg, Klas Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner
Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Axéll, Tony Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom : klinisk diagnostik och behandling