Kursplan för

Medicinska och odontologiska ämnen 1, 10 hp

Medical and Odontological Subjects 1, 10 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
1TY002
Kursens benämning
Medicinska och odontologiska ämnen 1
Hp
10 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Medverkande institutioner
 • Institutionen för neurovetenskap
 • Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Mål

Syftet med kursen är att den studerande skall förvärva grundläggande basmedicinska och odontologiska kunskaper som ska utgöra grunden för fortsatta studier och patientbehandling.

Tandanatomi/Bettutveckling, 3,0 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för det primära och permanenta bettets normala utveckling och nomenklatur.
 • Identifiera och redogöra för de enskilda tändernas morfologi och nomenklatur i det primära och permanenta bettet.
 • Redogöra för avvikelser i mjölktandsbettet och växelbettet.

Funktionell anatomi, 3,0 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Ange och identifiera de huvudsakliga anatomiska strukturerna i rörelseapparaten, cirkulationssystemet,  respirationssystemet, digestionsapparaten, urogenitalorganen, de endokrina organen, nervsystemet, sinnesorganen och huvudet med medicinsk terminologi (latin).
 • Redogöra för och relatera rörelseapparatens, cirkulationssystemets, respirationssystemets, digestionsapparatens, urogenitalorganens och de endokrina or ganens systematiskaanatomi till den specifika funktion som varje område har. 
 • Relatera nervsystemets och sinnesorganens anatomi till deras funktioner.
 • Förklara sambandet mellan huvudets anatomi och huvudets funktioner i relation till kroppens övriga organsystem, inkluderande rörelseapparaten, cirkulationssystemet, respirationssystemet, digestionsapparaten, de endokrina organen, nervsystemet och sinnesorganen.

Oral histologi och cellbiologi, 1,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva cellens struktur och dess komponenter.
 • Redogöra för den histologiska utvecklingen av tandens alla stadier och dess omgivande vävnader.
 • Beskriva den orala slemhinnans histologiska struktur och funktioner.

Mikrobiologi, 2,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för mikroorganismers uppbyggnad, metabolism, spridning och sjukdomsframkallande förmåga.
 • Beskriva immunologiska reaktioner och infektionsförsvar som kan påverka det allmänna hälsotillståndet och den orala hälsan.
 • Redogöra för gällande riktlinjer för hygienrutiner och smittskydd inom tandvården samt förklara basala hygienrutiner.
 • Redogöra, utifrån rådande evidens, över mikroorganismers och immunförsvarets betydelse för utveckling av de orala sjukdomarna.

Innehåll

Kursen består av fyra moment:

Tandanatomi/Bettutveckling, 3.0 hp

Betygsskala: VU

Momentet fokuserar på det primära och permanenta bettets normala utveckling, bettavvikelser samt på tändernas anatomi, nomenklatur och struktur.

Funktionell anatomi, 3.0 hp

Betygsskala: VU

Momentet omfattar medicinsk terminologi, rörelseapparatens anatomi, cirkulationssystemet anatomi, respirationssystemets anatomi, digestionsapparatens anatomi, urogenitalorganens anatomi, endokrina organens anatomi, nervsystemets anatomi, sinnesorganens anatomi och huvudets anatomi.

Oral histologi och cellbiologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar cellers och vävnaders bildande samt den orala slemhinnans struktur och funktion. Momentet behandlar också embryologi och tandanlagens utveckling ur ett histologiskt perspektiv.

Mikrobiologi, 2.5 hp

Betygsskala: VU

Momentet omfattar mikroorganismers struktur och funktion samt grundläggande immunologi. Begreppet normalflora samt de vanligaste och viktigaste patogena mikroorganismerna och deras påverkan på värden diskuteras. Fokus är på oral mikrobiologi och de mikroorganismer som är associerade till den orala och allmänna hälsan. Även grundläggande hygien samt smittspridning behandlas.

Arbetsformer

Tandanatomi/Bettutveckling 3,0 hp
Föreläsningar, seminarier, klinisk demonstration, samt par- och gruppövningar.

Funktionell anatomi 3,0 hp
Föreläsningar och gruppövningar med modellstudier.

Oral histologi och cellbiologi 1,5 hp
Föreläsningar och självstudier med instuderingsfrågor.

Mikrobiologi 2,5 hp
Föreläsningar, seminarier, samt praktiska övningar.

Seminarier, demonstrationer, par- och gruppövningar samt laborationer är obligatoriska.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Tandanatomi/Bettutveckling 3,0 hp
Skriftlig tentamen.

Funktionell anatomi 3,0 hp
Skriftlig tentamen.

Oral histologi och cellbiologi 1,5 hp
Skriftlig tentamen.

Mikrobiologi 2,5 hp
Skriftlig tentamen.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momenten Tandanatomi/Bettutveckling, Funktionell anatomi samt Allmän och oral mikrobiologi, och betyget Godkänt i momentet Oral histologi och cellbiologi.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinations­tillfälle till vilken student har anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Nanci, Antonio Ten Cate's oral histology : development, structure, and function Ten Cate, Arnold Richard
Erlanson-Albertsson, Charlotte; Gullberg, Urban Cellbiologi
Sand, olav; et al Människokroppen : Fysiologi och anatomi
Halsens och huvudets deskriptiva och topografiska anatomi Albiin, Nils
Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

Rekommenderad litteratur

Chiego, Daniel J. Essentials of oral histology and embryology : a clinical approach
Anatomy for dental medicine : latin nomenclature Baker, Eric W. Schünke, Michael; Schulte, Erik; Schumacher, Udo