Kursplan för

Oral hälsa - vetenskap 1, 4 hp

Oral Health - Science 1, 4 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Kurskod
1TY004
Kursens benämning
Oral hälsa - vetenskap 1
Hp
4 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Skriftligt på engelska beskriva grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp samt granska uppbyggnaden av och innehållet i vetenskapliga artiklar.
  • Skriftligt och muntligt på engelska redogöra för evidens gällande undersökningsmetoder av oral hälsa och hälsofrämjande arbete samt reflektera över evidensens nytta för klinikern, patienten och samhället.

Innehåll

  • Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar avseende innehåll och struktur.
  • Metoder och vetenskapsteoretiska begrepp inom forskning om oral hälsa.
  • Evidens för undersökningsmetoder av parodontala vävnader och kariesskador samt rådgivning kring munhygienen och evidensens betydelse för klinikern, patienten och samhället.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten och seminarier.

Seminarier och grupparbeten är obligatoriska.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig individuell tentamen, inlämning av skriftlig uppgift i grupp samt muntlig redovisning i seminarier.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilken student har anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: engelska. Samtliga examinationer genomförs på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Lanoë, Nicky. Ogier's reading research : how to make research more approachable.
Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 : stöd för styrning och ledning
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv