Kursplan för

Oral hälsa - klinik 3, 7,5 hp

Oral Health - Clinic 3, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
1TY008
Kursens benämning
Oral hälsa - klinik 3
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2024-03-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1 och 2 på Tandhygienistprogrammet.

För att få utföra röntgenbildtagning på patient inom kursen, krävs godkänt resultat i det kliniska provet i momentet Oral Radiologi 2, som ges inom kursen Medicinska och odontologiska ämnen 3.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för tandvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Diagnosticera karies och parodontit, samt upprätta individuella terapiplaner med behandlingsförslag, grundade på evidens och beprövad erfarenhet.
  • Bedöma behovet av lokalanestesi och under handledning ge lokalanestesi.
  • Utföra hjärt-och lungräddning (HLR).
  • Självständigt analysera behovet av individrelaterad munhälsovård och eventuell tobaksprevention, samt genom hälsosamtal stödja patienten till beteendeförändring för att främja den orala och allmänna hälsan.
  • Utföra för mekanisk infektionsbehandling, med ultraljudsscaler och handinstrument, på patienter med parodontit.
  • Tillämpa ett empatiskt och professionellt förhållningsätt gentemot patienten och närstående och ta hänsyn till patientens behov.
  • Utvärdera behandlingsresultat.
  • Dokumentera i journalen enligt gällande författningar.
  • Reflektera kring samarbete med tandläkarprofessionen utifrån olika patientfall och sin egen professions ansvarsområde.
  • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och klinisk färdighetsträning samt reflektera kring kopplingen mellan teori och klinik.

Innehåll

Kursen fokuserar på tandhygienistens praktiska patientarbete. Betoningen ligger på individanpassad behandling och preventionsprogram gällande områdena karies, gingivit och parodontit. Stor vikt läggs också på att kunna genomföra och utvärdera egna insatta åtgärder. Kursen behandlar betydelsen av hälsofrämjande samtal och studenterna får träna på samtalsmetodik för att motivera patienten till en beteendeförändring. I samband med terapiplanering och patientbehandling ingår diskussioner om etiska dilemman och olika professioners ansvarsområden. Dokumentation i journalen, som del av den kliniska färdighetsträningen, innefattar också kliniskt foto samt intraoral röntgenbildtagning. Dessutom beaktas ergonomiska principer vid studenternas patientbehandlingar för att förebygga belastningsskador.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer, gruppövningar, auskultationer, kliniska övningar och klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Löpande bedömning under kursens gång samt klinisk examination.

Obligatorier: Föreläsningar, seminarier, demonstrationer, gruppövningar, auskultationer, kliniska övningar och klinisk färdighetsträning.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultat slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU/motsvarande avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett examinationstillfälle är förverkat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till VFU/motsvarande på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning
Post, Ann; Gilljam, Hans Tackla tobak : en kunskapsöversikt om tobak och hur man hjälper patienten att sluta röka
Rosén, Annika L.; Jarnbring, Fredrik Lokalanestesi och smärta
Holm Ivarsson, Barbro; Sjögren, Karin MI – motiverande samtal : praktisk handbok för tandvården :
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Dental caries : the disease and its clinical management Fejerskov, Ole; Nyvad, Bente; Kidd, Edwina A.M.
Att förebygga karies : en systematisk litteraturöversikt Holm, Anna-Karin
Dental erosion : bakgrund och kliniska aspekter Johansson, Ann-Katrin; Carlsson, Gunnar E.
Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt: december 2007
Ewles,, L. Hälsoarbete - en praktisk vägledning Simnett, I.
Lindhe's clinical periodontology and implant dentistry Berglundh, Tord; Giannobile, William V.; Lang, Niklaus Peter; Sanz, Mariano
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Kronisk parodontit: prevention, diagnostik och behandling : en systematisk litteraturöversikt
Hansson, Bengt Olof; Ericson, Dan Karies : sjukdom och hål
Local anaesthesia in dentistry Baart, J. A.; Brand, H. S.