Kursplan för

Oral hälsa - klinik 3, 7,5 hp

Oral Health - Clinic 3, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
1TY008
Kursens benämning
Oral hälsa - klinik 3
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2022-03-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1 och 2 på Tandhygienistprogrammet.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för tandvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Diagnosticera karies och parodontit, samt upprätta individuella terapiplaner med behandlingsförslag, grundade på evidens och beprövad erfarenhet.
 • Bedöma behovet av lokalanestesi och under handledning kunna ge lokalanestesi.
 • Självständigt analysera behovet av individrelaterad munhälsovård och genom hälsosamtal stödja patienten till beteendeförändring för att främja den orala och allmänna hälsan.
 • Utföra för mekanisk infektionsbehandling, med ultraljudsscaler och handinstrument, på patienter med parodontit.
 • Initiera tobaksavvänjning på patient genom samtal och upptag av tobaksjournal.
 • Samarbeta med tandläkarstudent avseende undersökning terapiplanering och patientbehandling.
 • Utvärdera behandlingsresultat.
 • Tillämpa ett empatiskt och professionellt förhållningsätt gentemot patienten och närstående och ta hänsyn till patientens behov.
 • Utföra hjärt-och lungräddning (HLR).
 • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och klinisk färdighetsträning samt reflektera kring kopplingen mellan teori och klinik.
 • Dokumentera i journalen enligt gällande författningar.

Innehåll

Kursen fokuserar på tandhygienistens praktiska patientarbete. Betoningen ligger på individanpassad behandling och preventionsprogram gällande områdena karies, gingivit och parodontit. Stor vikt läggs också på att kunna genomföra och utvärdera egna insatta åtgärder. Kursen behandlar betydelsen av hälsofrämjande samtal och studenterna får träna på samtalsmetodik för att motivera patienten till en beteendeförändring. Etiska diskussioner rörande patientbehandlingar. Interprofessionellt lärande initieras under kursen. Dokumentation i journalen innefattar också kliniskt foto. Dessutom beaktas ergonomiska principer vid studenternas patientbehandlingar för att förebygga belastningskador.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer, gruppövningar, auskultationer och kliniska övningar samt samverkan med andra professioner.

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer, gruppövningar, auskultationer och kliniska övningar är obligatoriska.

Frånvaro vid kliniska moment kompenseras genom att den studerande själv bokar motsvarande antal kliniktillfällen då tillgång till handledare och klinikplats finns.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultat slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Löpande bedömning under kursens gång samt klinisk examination.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning
Post, Ann; Gilljam, Hans Tackla tobak : en kunskapsöversikt om tobak och hur man hjälper patienten att sluta röka
Rosén, Annika L.; Jarnbring, Fredrik Lokalanestesi och smärta
Holm Ivarsson, Barbro; Sjögren, Karin MI – motiverande samtal : praktisk handbok för tandvården :
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Dental caries : the disease and its clinical management Fejerskov, Ole; Nyvad, Bente; Kidd, Edwina A.M.
Att förebygga karies : en systematisk litteraturöversikt Holm, Anna-Karin
Dental erosion : bakgrund och kliniska aspekter Johansson, Ann-Katrin; Carlsson, Gunnar E.
Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt: december 2007
Ewles,, L. Hälsoarbete - en praktisk vägledning Simnett, I.
Lindhe's clinical periodontology and implant dentistry Berglundh, Tord; Giannobile, William V.; Lang, Niklaus Peter; Sanz, Mariano
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Kronisk parodontit: prevention, diagnostik och behandling : en systematisk litteraturöversikt