Kursplan för

Oral hälsa - teori 4, 7 hp

Oral Health - Theory 4, 7 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Kurskod
1TY011
Kursens benämning
Oral hälsa - teori 4
Hp
7 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2020-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1 och 2 på tandhygienistprogrammet.

Mål

Parodontologi 3, 4 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:
 • Redogöra för parodontala sjukdomars epidemiologi, etiologi och patogenes utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Redogöra för sambandet mellan oral och allmänhälsa samt för hur den orala hälsan kan påverka det allmänna välbefinnandet.
 • Redogöra för indikationer och utförande av parodontala behandlingar såsom parodontalkirurgi-, laser-, antibiotika- och implantatbehandling.
 • Självständigt utforma individuella profylaxprogram samt planera behandlingsåtgärder vid parodontit och/eller peri-implantit utifrån vetenskaplig evidens.
 • Resonera kring olika parodontala behandlingsmetoder och deras betydelse utifrån psykosociala, kulturella, hälsoekonomiska och etiska aspekter på individ- grupp- och samhällsnivå.
 • Redogöra för slemhinneförändringar på parodontiet.
 • Redogöra för riskfaktorer avseende parodontal sjukdom utifrån vetenskaplig evidens och förklara kopplingen mellan allmänsjukdomar och oral hälsa samt den orala hälsans betydelse för det allmänna välbefinnandet. 
Hälsokommunikation 2, 3 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:
 • Redogöra för evidensbaserade samtalsmetoder för beteendepåverkan i syfte att främja den orala hälsan och det allmänna välbefinnandet.
 • Redogöra för evidensbaserade teorier gällande praktisk genomförande av tobaksprevention och tobaksavvänjning samt dess betydelse för den orala och allmänna hälsan ur ett individ- och samhällsperspektiv.
 • Förklara betydelsen av interprofessionellt lärande med andra relaterade yrkesprofessioner inom vårdsektorn samt identifiera tandhygienistens roll.
 • Redogöra för hur patienter med tandvårdsrädsla bör bemötas och behandlas.

Innehåll

Kursen består av två moment:

Parodontologi 3, 4.0 hp

Betygsskala: VU

 • Parodontal- och implantatkirurgi.
 • Laser.
 • Antibiotikabehandling.
 • Relationen mellan den orala hälsan och det allmänna välbefinnandet.
 • Medicinska hälsotillstånd.
 • Riskfaktorer för parodontal sjukdom och kopplingen till allmänsjukdomar. 


Hälsokommunikation 2, 3.0 hp

Betygsskala: VU

 • Teorier om samtalsmetoder.
 • Tobaksprevention och tobaksavvänjning.
 • Interprofessionell samverkan.
 • Tandvårdsrädsla.


Arbetsformer

Parodontologi 3, 4 hp
Föreläsningar, gruppuppgift och seminarier.
 
Hälsokommunikation 2, 3 hp
Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I detta moment ingår interprofessionellt samarbete med studenter inom andra professionsutbildningar.  

Seminarier och gruppövningar är obligatoriska.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Parodontologi 3, 4 hp
Skriftlig tentamen, skriftlig gruppuppgift samt muntlig redovisning i seminarier.

Hälsokommunikation 2, 3 hp
Skriftlig tentamen, skriftlig individuell uppgift samt muntlig redovisning i seminarier.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momenten Parodontologi 3 och Hälsokommunikation 2.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilken student har anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk i momentet Parodontologi 2: svenska.
Momentet Hälsokommunikation 2 genomförs delvis på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Lang, Niklaus P; Lindhe, Jan Clinical periodontology and implant dentistry
Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer Schittek Janda, Martin; Mattheos, Nikos; Larsson, Christel; Ekenbäck, Jan
Hultgren, Staffan Tid för samtal : vad talar vi om egentligen?
Holm Ivarsson, Barbro; Hjalmarson, Agneta; Pantzar, Margareta Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning
Vetenskapliga artiklar tillkommer.