Kursplan för

Medicinska och odontologiska ämnen 4, 5 hp

Medical and Odontological Subjects 4, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Kurskod
1TY014
Kursens benämning
Medicinska och odontologiska ämnen 4
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1 och 2 på tandhygienistprogrammet.

Mål

Orofacial smärta och käkfunktion, 1,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva tuggsystemets funktionella anatomi samt sjukdomstillstånd som kan förekomma och hur de kan påverka patientens välbefinnande.
 • Grundläggande beskriva diagnostik och behandling av kraniofaciala smärttillstånd utifrån evidensbaserade metoder.
 • Identifiera och urskilja patienter med orofaciala smärttillstånd och remittera till tandläkare. 

Ortodonti, 2 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva bettutvecklingsstadier samt kunna göra jämförelser mellan normalt och avvikande bettstatus i samband med ortodontisk behandling.
 • Förklara hur en bettavvikelse kan påverka funktion, estetik och patientens välbefinnande.
 • Initiera och tillämpa individrelaterad munhälsovård inklusive stödbehandling på patienter som genomgår ortodontisk behandling.

Orofacial medicin, 1,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva munslemhinneförändringar och orala tumörer/tumörliknande tillstånd samt viktiga differentialdiagnostiska tillstånd.
 • Beskriva allmänsjukdomars samt vissa mediciners orala manifestationer och hur det kan påverka allmäntillståndet.
 • Identifiera avvikelser i munslemhinnorna och remittera till tandläkare avseende dessa förändringar.
 • Beskriva de vanligaste allmänmedicinska hälsotillstånden och om hur hälso- och sjukvården mäter och följer upp patienters allmänhälsa.

Innehåll

Kursen består av tre moment:

Orofacial smärta och käkfunktion, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Bettets fysiologi och bettrehabilitering inklusive epidemiologi.
 • Etiologi av sjukdomstillstånd i tuggsystemet.

Ortodonti, 2.0 hp

Betygsskala: VU
 • Introduktion till ortodontisk behandling inklusive bettutvecklingsstadier för primära och permanenta tänder.
 • Ortodontiska diagnoser och apparaturer.

Orofacial medicin, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Orala manifestationer av allmänna medicinska sjukdomar.
 • Allmänmedicinska riskpatienter.

Arbetsformer

Orofacial smärta och käkfunktion, 1,5 hp
Föreläsningar, seminarier, demonstrationer och gruppövningar.

Ortodonti, 2 hp
Föreläsningar, seminarier, demonstrationer och gruppövningar.

Orofacial medicin, 1,5 hp
Föreläsningar och patientfallsseminarier.

Seminarier, gruppövningar och demonstrationer är obligatoriska.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Orofacial smärta och käkfunktion, 1,5 hp
Skriftlig tentamen.

Ortodonti, 2 hp
Skriftlig tentamen.

Orofacial medicin, 1,5 hp
Skriftlig tentamen.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.
 
För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momentet Ortodonti samt betyget Godkänt i momenten i Orofacial smärta och käkfunktion och Orofacial medicin.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilken student har anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Magnusson, Tomas Klinisk bettfysiologi
Mohlin, Bengt; Follin, Marie; Hagberg, Catharina Ortodonti : varför? när? hur?
Mattsson, Ulf; Bäckman, Kerstin Oral medicin i teori och praktik
Axéll, Tony Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom : klinisk diagnostik och behandling
Kompendium tillkommer.