Kursplan för

Oral hälsa - klinik 5, 8 hp

Oral Health - Clinic 5, 8 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT23
Kurskod
1TY017
Kursens benämning
Oral hälsa - klinik 5
Hp
8 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1, 2, 3 och 4 på tandhygienistprogrammet.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Vuxentandvård - risk- och prognosbedömning, 5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Utifrån evidens göra riskanalyser och prognosbedömningar av patienter med karies och parodontit.
 • Göra åtgärdsbedömningar för att främja den orala och allmänna hälsan utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med beaktande av de mänskliga rättigheterna.
 • Redogöra för hur den orala hälsan kan påverka det allmänna välbefinnandet samt hur allmänsjukdomar påverkar den orala hälsan.
 • Tillämpa rutiner för kvalitetssäkring av dokumentation med god läsbarhet och språkbruk.
 • Självständigt utföra arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde utifrån aktuell forskning och de nationella riktlinjerna för vuxentandvård för den enskilda patienten och för grupper.
 • Självständigt planera och genomföra behandling av patienter med parodontit och karies.
 • Kritiskt granska och utvärdera insatta behandlingsåtgärder och sitt eget patientarbete.
 • Beskriva hur ett gott teamsamarbete med tandläkarstudent kan uppnås samt hur god kommunikation och samverkan kan bidra till holistisk prevention och vård.
 • Bemöta patienter och kommunicera såväl muntligt som skriftligt med ett empatiskt och professionellt förhållningssätt.
 • Identifiera och reflektera kring sin egen utveckling av kompetens och ledarskapsförmåga.

Pedodonti 2, 3 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Självständigt genomföra undersökningar, registrera kliniska fynd, ställa diagnos samt föreslå och utföra behandling av barn och ungdomar.
 • Självständigt anpassa, genomföra och utvärdera hälsofrämjande åtgärder för barn och ungdomar samt resonera kring åtgärdernas betydelse för samspelet mellan den orala hälsan, välbefinnandet och allmänhälsan.
 • Informera barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare om etiologi och patogenes för karies, parodontala sjukdomar och erosionsskador.
 • Genomföra preventionsprogram innefattande information och instruktion om munhygieniska hjälpmedel, samt om kost och fluorider för grupper av barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare.
 • Bemöta och kommunicera med barn och ungdomar utifrån deras utvecklingsnivå och individuella behov med ett empatiskt och professionellt förhållningssätt.
 • Tillämpa rutiner för kvalitetssäkring av dokumentation med god läsbarhet och språkbruk.

Innehåll

Kursen består av två moment:

Vuxentandvård - risk och prognosbedömning, 5.0 hp

Betygsskala: VU
 • Risk-, prognos- och åtgärdsbedömning av egna vuxna patienter.
 • Behandling och utvärdering av insatta åtgärder.
 • Empati och professionalism.
 • Interprofessionell samverkan.
 • Handledning av tandhygieniststudenter på lägre terminer.

Pedodonti 2, 3.0 hp

Betygsskala: VU
 • Undersökning och behandling av barn och ungdomar.
 • Preventionsprogram för barn och ungdomar.
 • Bemötande och kommunikation.

Arbetsformer

Vuxentandvård - risk- och prognosbedömning, 5 hp
Demonstrationer, seminarier, formativt quiz, handledning och klinisk färdighetsträning.
 
Pedodonti 2, 3 hp
Seminarier, demonstrationer, övningar och klinisk färdighetsträning.

Examination

Vuxentandvård - risk- och prognosbedömning, 5 hp
Examination: Muntlig redovisning i seminarium, Structured clinical observation test (SCOT) samt löpande bedömning under kursens gång.
Obligatorier: Seminarier, formativt quiz, handledning och klinisk färdighetsträning.

Pedodonti 2, 3 hp
Examination: Skriftlig tentamen och klinisk examination.
Obligatorier: Seminarier, demonstrationer, övningar och klinisk färdighetsträning.

För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momentet Vuxentandvård - risk- och prognosbedömning samt minst betyget Godkänt i momentet Pedodonti 2.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU/motsvarande avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett examinationstillfälle är förverkat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till VFU/motsvarande på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hansson, Bengt Olof; Ericson, Dan Karies : sjukdom och hål
Lindhe's clinical periodontology and implant dentistry Berglundh, Tord; Giannobile, William V.; Lang, Niklaus Peter; Sanz, Mariano
Mejàre, Ingegerd; Modéer, Thomas; Twetman, Svante Pedodonti

Rekommenderad litteratur

Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt: december 2007
Att förebygga karies : en systematisk litteraturöversikt Holm, Anna-Karin
Dental erosion : bakgrund och kliniska aspekter Johansson, Ann-Katrin; Carlsson, Gunnar E.
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning
Dental hygiene : theory and practice Walsh, Margaret M.; Darby, Michele Leonardi