Kursplan för

Oral hälsa - klinik 5, 8 hp

Oral Health - Clinic 5, 8 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
1TY017
Kursens benämning
Oral hälsa - klinik 5
Hp
8 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1, 2, 3 och 4 på tandhygienistprogrammet.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Vuxentandvård - risk- och prognosbedömning, 5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Utifrån evidens uppvisa kunskap om och analysera risk- och prognosbedömningar av patienter med karies och parodontit.
 • Göra åtgärdsbedömningar för att främja den orala och allmänna hälsan utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med beaktande av de mänskliga rättigheterna.
 • Redogöra för hur den orala hälsan kan påverka det allmänna välbefinnandet samt hur allmänsjukdomar påverkar den orala hälsan.
 • Tillämpa rutiner vid kvalitetssäkring gällande dokumentation med god läsbarhet och språkbruk.
 • Självständigt utföra arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde utifrån aktuell forskning och de nationella riktlinjerna för vuxentandvård för den enskilda patienten och för grupper.
 • Självständigt planera och genomföra behandling av patienter med parodontit och karies samt utvärdera insatta åtgärder
 • Kritiskt granska och utvärdera insatta behandlingsåtgärder och sitt eget patientarbete.
 • Självständigt och i samarbete med tandläkarstudent planera och genomföra komplicerade patientbehandling med karies och parodontit utifrån evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet.
 • Bemöta patienter och kommunicera såväl muntligt som skriftligt med ett empatiskt och professionellt förhållningssätt.
 • Redogöra för betydelsen av att fortlöpande utveckla sin yrkeskompetens. 

Pedodonti 2, 3 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Genomföra hälsokontroller genom att självständigt utföra och registrera orala undersökningar, ställa diagnos samt föreslå och utföra behandling av barn och ungdomar.
 • Självständigt genomföra och utvärdera munhälsovårdande insatser för barn och ungdomar samt resonera kring dess betydelse för samspelet mellan den orala hälsan, välbefinnandet och allmänhälsan.
 • Informera barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare om etiologi och patogenes för karies, parodontala sjukdomar och erosionsskador.
 • Genomföra preventionsprogram innefattande information och instruktion om munhygieniska hjälpmedel, samt om kost och fluorider för grupper av barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare.
 • Bemöta och kommunicera med barn och ungdomar utifrån deras utvecklingsnivå och individuella behov med ett empatiskt och professionellt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen består av två moment:

Vuxentandvård - risk och prognosbedömning, 5.0 hp

Betygsskala: VU
 • Risk-, prognos- och åtgärdsbedömning av egna vuxna patienter.
 • Behandling och utvärdering av insatta åtgärder.
 • Empati och professionalism.
 • Interprofessionell samverkan - teamsamarbete.

Pedodonti 2, 3.0 hp

Betygsskala: VU
 • Hälsokontroller och behandling av barn och ungdomar.
 • Preventionsprogram för barn och ungdomar.
 • Bemötande och kommunikation.

Arbetsformer

Vuxentandvård - risk- och prognosbedömning, 5 hp
Demonstrationer, gruppövningar och klinisk färdighetsträning.
 
Pedodonti 2, 3 hp
Seminarier och klinisk färdighetsträning.
 
Seminarier, gruppövningar och den kliniska färdighetsträningen är obligatoriska.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan studenten deltagit i obligatoriska delar eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Vuxentandvård - risk- och prognosbedömning, 5 hp
Muntlig redovisning i seminarium, Structured clinical observation test (SCOT) samt löpande bedömning under kursens gång.
 
Pedodonti 2, 3 hp
Muntlig redovisning i seminarium samt klinisk examination.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momentet Vuxentandvård - risk- och prognosbedömning samt minst betyget Godkänt i momentet Pedodonti 2.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hansson, Bengt Olof; Ericson, Dan Karies : sjukdom och hål
Lang, Niklaus P; Lindhe, Jan Clinical periodontology and implant dentistry
Mejàre, Ingegerd; Modéer, Thomas; Twetman, Svante Pedodonti

Rekommenderad litteratur

Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt: december 2007
Att förebygga karies : en systematisk litteraturöversikt Holm, Anna-Karin
Dental erosion : bakgrund och kliniska aspekter Johansson, Ann-Katrin; Carlsson, Gunnar E.
Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 : stöd för styrning och ledning
Dental hygiene theory and practice Walsh, Margaret M.; Darby, Michele Leonardi