Kursplan för

Oral hälsa - vetenskap 3, 6,5 hp

Oral Health - Science 3, 6,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
1TY018
Kursens benämning
Oral hälsa - vetenskap 3
Hp
6,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1, 2, 3 och 4 på tandhygienistprogrammet.

Mål

Vetenskapsteori, 4,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:
 • Redogöra för och exemplifiera olika vetenskapsteoretiska kvalitativa och kvantitativa teoritraditioner och forskningsmetoder.
 • Redogöra för begreppen reliabilitet, validitet och trovärdighet avseende datainsamlingsmetoder inom huvudområdet oral hälsa.
 • Reflektera över forskningsetiska principer, etiskt vetenskapligt förhållningsätt samt vetenskapens betydelse för tandvården och samhället.
 • Tillämpa kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetodik i vetenskapligt skrivande samt vid kritisk granskning och analys av vetenskapliga artiklar.
 • Reflektera över den egna kunskapen och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens.

Statistik 2 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:
 • Förklara grundläggande beskrivande statistiska begrepp.
 • Tillämpa grundläggande beräkningar för beskrivande statistik.
 • Använda Excel för att utföra grundläggande statistiska beräkningar.
 • Tolka och analysera statistik i vetenskapliga arbeten.

Innehåll

Kursen består av två moment:

Vetenskapsteori, 4.5 hp

Betygsskala: VU

 • Grundläggande begrepp inom vetenskapsteori och metod.
 • Datainsamlingsmetoder såsom mätning, enkät och intervju samt grundläggande analysmetoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning.
 • Olika design av publikationer; originalartiklar, litteraturöversikter och metaanalyser.
 • Riktlinjer för kritisk granskning och värdering av vetenskapliga artiklar inom oral hälsa.
 • Forskningsetiska riktlinjer behandlas.
Studenten ska inom detta moment skriva ett PM för det examensarbete som genomförs på termin 6. Studenten tillämpar kunskaper om problemformulering, design, metod, litteratursökning och redogör för projektets relevans inom oral hälsa.


Statistik, 2.0 hp

Betygsskala: GU

 • Olika variabeldata, grundläggande statistiska begrepp och tillämpning av beräkningar för beskrivande statistik.
 • Beräkningar som konfidensintervall, regression, utföra hypotesprövning med t-test och ANOVA.
 • Innebörden av statistik i vetenskapliga arbeten.
Inom detta moment ska studenterna genomföra övningar i dataprogram.


Arbetsformer

Föreläsningar, seminarium och gruppövningar.

Seminarier och gruppövningar är obligatoriska.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Vetenskapsteori, 4,5 hp
Skriftlig tentamen.
Skriftliga inlämningsuppgifter.
Muntliga presentationer i seminarier.
Skriftlig inlämning och muntlig redovisning av ett projektarbete (PM).

Statistik, 2 hp
Skriftlig tentamen.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momentet Vetenskapsteori och betyget Godkänt i momentet Statistik.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Bell, Judith; Waters, Stephen Introduktion till forskningsmetodik
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Inom momentet Statistik lämnas kompendium och övningsuppgifter ut.

Rekommenderad litteratur

Carlsson, Bertil Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendevetenskap
Helgesson, Gert Forskningsetik