Kursplan för

Oral hälsa - teori 6, 2 hp

Oral Health - Theory 6, 2 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Kurskod
1TY020
Kursens benämning
Oral hälsa - teori 6
Hp
2 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1, 2, 3 och 4 på tandhygienistprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:
  • Redogöra för evidensbaserade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier i syfte att öka individers delaktighet för att möjliggöra beteendeförändringar.
  • Utifrån evidensbaserad kunskap resonera om riskfaktorer för kariologiska och parodontala sjukdomar och allmäntillståndets påverkan på munhälsan, samt om hur oral ohälsa inverkar på allmänhälsan.
  • Redogöra för betydelsen av att göra åtgärdsbedömningar utifrån en helhetssyn på patientens problem och behov med beaktande av etiska aspekter.
  • Redogöra för hur hälsofrämjande åtgärder kan förmedlas i samhället och vilken betydelse det kan ha för olika gruppers orala hälsa och välbefinnande.
  • Reflektera över sin egen värdegrund utifrån etiska aspekter och principer om människors lika värde.
  • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt resonera kring vilken betydelse ett livslångt lärande har för yrkeskompetensen.
  • Reflektera över hållbar utveckling och kvalitetssäkring i förhållande till patientarbete vid en tandvårdsklinik.
  • Diskutera och reflektera kring problematiken om våld i nära relationer vad gäller dess uttrycksformer och konsekvenser, samt om tandvårdens ansvar.

Innehåll

Kursen omfattar teoretiska aspekter gällande allmäntillståndets påverkan på munhälsan och inverkan av oral ohälsa på allmänhälsan, riskpatienters särskilda behov vid förebyggande vård och behandling samt vikten av ett helhetsperspektiv på människan. Konsekvenser och uttrycksfomer av våld i nära relationer, samt tandvårdens ansvar ingår även i kursen. Aktuell forskning inom områdena diskuteras under kursens gång.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
 
Seminarier och gruppövningar är obligatoriska.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig individuell inlämningsuppgift samt muntlig redovisning i seminarium.
 
För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik Sinisalo, Eveliina; Moser Hällen, Linn
Sjögren, Karin; Virdeborn, Claes Hälsofrämjande tandvård
Helgesson, Gert; Kvist, Thomas Tandvårdens etik