Kursplan för

Oral hälsa - teori 1, 12,5 hp

Oral Health - Theory 1, 12,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT23 , HT24
Kurskod
1TY024
Kursens benämning
Oral hälsa - teori 1
Hp
12,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2021-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Professionell utveckling och etik, 3 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva etiska aspekter på odontologisk och medicinsk behandling samt deras konsekvenser, med beaktande av de mänskliga rättigheterna.
 • Reflektera kring kommunikation mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och vårdtagare i ett mångkulturellt samhälle.
 • Reflektera kring vilken betydelse kultur och livsmiljö kan ha för individers och gruppers orala hälsa.
 • Reflektera kring värdet av interprofessionell samverkan inom tandvården.
 • Redogöra för innebörden av sekretess och tystnadsplikt inom tandvården.

Introduktion till oral hälsa, 9,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva centrala begrepp inom området oral hälsa.
 • Redogöra för skillnader mellan friska och sjuka tillstånd i de orala vävnaderna.
 • Förklara hur den orala biofilmen bildas, sambandet mellan mikroorganismer och inflammationsprocessen i parodontal vävnad samt kopplingen mellan parodontal inflammation och allmänsjukdomar.
 • Redogöra för etiologin vid gingival inflammation.
 • Grundläggande beskriva etiologin vid parodontit.
 • Redogöra för kariessjukdomens etiologi, diagnostik, behandling och prevention.
 • Redogöra för munhygieniska hjälpmedel och metoder för en individanpassad egenvård med utgångspunkt från tandvårdens Nationella riktlinjer.
 • Förklara egenvårdens betydelse för den orala hälsan.
 • Redogöra för betydelsen av ett empatiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienten.
 • Förklara betydelsen av de lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvård inklusive tandvård.
 • Redogöra för basala hygienrutiner och klädregler utifrån relevanta författningar.
 • Redogöra för tandhygienistens yrkesprofession och dess yrkesetiska regler.
 • Identifiera relevanta begrepp, teorier och metoder inom vetenskaplig forskning samt förklara betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen består av två moment:

Professionell utveckling och etik, 3.0 hp

Betygsskala: GU
 • Etiska och moraliska aspekter på odontologisk och medicinsk behandling samt prioriteringsfrågor inom vård.
 • Tystnadsplikt, kommunikation mellan olika vårdgivare samt vårdgivare och vårdtagare.
 • Kommunikation och förhållningssätt i ett mångkulturellt samhälle.

Introduktion till oral hälsa, 9.5 hp

Betygsskala: VU
 • Karies och gingival inflammation samt dess etiologi.
 • Samband mellan mikroorganismer och inflammation samt kopplingen till allmänsjukdomar.
 • Lagar och förordningar inom hälso- och sjukvård samt tandvård.
 • Förebyggande tandvård.
 • Patientkommunikation och etik.
 • Vetenskaplig metodik och innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt biblioteks- och IT-användning. Del av momentet Professionell utveckling och etik ges samtidigt för tandhygienist- och tandläkarstudenter som en del av interprofessionell utbildning.

Examination

Professionell utveckling och etik, 3 hp
Examination: Skriftlig individuell inlämningsuppgift med kamratbedömning samt muntliga redovisningar i seminarier.
Obligatorier: Seminarier och grupparbeten.

Introduktion till oral hälsa, 9,5 hp
Examination: Skriftlig tentamen. Skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och opponering i seminarier.
Obligatorier: Seminarier och grupparbeten. Föreläsning om hygien och smittskydd, patientundervisning samt informationssökning på biblioteket. 

För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momentet Introduktion till oral hälsa och betyget G i momentet Professionell utveckling och etik.

Vid underkänd inlämningsuppgift kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg. Försenad inlämning av den skriftliga uppgiften kan påverka möjligheten att bli bedömd under kurstillfället.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 1TY000.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Helgesson, Gert; Kvist, Thomas Tandvårdens etik
Zimmerman, Mikael; Sjöberg, Klas Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner
Klinge, Björn; Gustafsson, Anders Parodontit : en introduktion
Hansson, Bengt Olof; Ericson, Dan Karies : sjukdom och hål
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning
Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Axéll, Tony Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom : klinisk diagnostik och behandling
Sharma, Karin Alla dessa kulturer : [allmän kulturell förståelse]
Patientundervisning : ett samspel för lärande Klang Söderkvist, Birgitta; Kneck, Åsa