Kursplan för

Specifik omvårdnad och medicinska ämnen - teoretisk fördjupning inom anestesisjukvård 1, 7,5 hp

Specific Nursing and Medical Science, Advanced Course in Anaesthetic Nursing 1, 7,5 credits

Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.

Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , HT09 , VT11
Kurskod
2AN003
Kursens benämning
Specifik omvårdnad och medicinska ämnen - teoretisk fördjupning inom anestesisjukvård 1
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnden för sjuksköterskeutbildning och specialistutbildningar för sjuksköterskor
Datum för fastställande
2008-01-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2017-03-13
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2011

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna

• preoperativt bedöma och analysera patientens specifika omvårdnadsbehov samt ASA klassificering.
• diskutera och argumentera för val av lämplig anestesiform, inklusive läkemedel, utifrån ett individcentrerat perioperativt perspektiv och med hänsyn tagen till det kirurgiska ingreppet,
• identifiera, diskutera och analysera specifika behov, risker och komplikationer vid anestesi,
• bedöma patientens specifika postoperativa omvårdnadsbehov, åtgärda samt utvärdera,
• diskutera och värdera aktuell forskning och evidensbaserad omvårdnad samt bedöma sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet inom specifik omvårdnad och medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård

Innehåll

- ASA klasser
- Svår luftväg
- Preoperativ bedömning
- Preoperativ fasta
- Preoxygenering
- Anestesiformer
- Rapid sequence induktion (RSI)
- Smärta
- Ventilation
- Post operative nausea and vomiting (PONV)
- Farmakodynamik/kinetik
- Metabolism/vätskebalans/blodersättning
- Perioperativ övervakning
- Värmebevarande åtgärder

Anestesi till;
- barn
- äldre
- obesa patienter
- gravida

Arbetsformer

Kursen är både campus- och nätbaserad (distans)
Arbetsformen syftar till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion samt att träna förmågan till muntlig och skriftlig presentation. Därför kan i denna kurs följande moment ingå:
schemalagd kursintroduktion, gruppdiskussioner, seminarier och föreläsningar.

Distansutbildningen är IT baserad och utmärks av självständigt och kollaborativt lärande. Olika arbetsformer såsom individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier samt föreläsningar förekommer. Antalet fysiska träffar är begränsat till max. 2 dagar/7,5 högskolepoäng.

Examination

Examination
Obligatoriska delar
– seminarier

Vid frånvaro ankommer det på studenten att tillsammans med kursansvarig diskutera konsekvenser av frånvaron.

Till grund för betyg gäller att följande delar är genomförda
– obligatoriska delar
– skriftlig individuell tentamen

För att få betyget godkänd på kursen krävs deltagande i samtliga obligatoriska delar samt godkänt resultat från skriftlig individuell tentamen.

För att få betyget väl godkänd på kursen krävs deltagande i samtliga obligatoriska delar samt väl godkänt resultat från skriftlig individuell tentamen.

Begränsning av antal provtillfällen
Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda provtillfällen kan erbjudas att gå kurs ytterligare en gång. Dock gäller maximalt sex provtillfällen per kurs. Tidpunkter för prov anges vid kursstart.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT11.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt Utbildningsstyrelsens fastställda riktlinjer

Litteratur och övriga läromedel

Anestesi Halldin, Matts; Lindahl, Sten; Björnekull, Cecilia; Wilhelmsson, Jan
Nagelhout Nurse anesthesia Nagelhout, John J.; Zaglaniczny, Karen L.