Kursplan för

Gynekologisk och sexuell hälsa, 10,5 hp

Gynecological and Sexual Health, 10,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , VT21 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
2BM025
Kursens benämning
Gynekologisk och sexuell hälsa
Hp
10,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2020-02-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2023-03-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180.0 hp (varav/samt 15.0 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15.0 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse om gynekologisk och sexuell hälsa kopplat till barnmorskans profession.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för gynekologiska sjukdomstillstånd samt inducerad abort, kvinnlig könsstympning och klimakteriet
 • redogöra för utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet
 • redogöra för sexuellt överförbara infektioner och smittspårning 
 • förklara och reflektera kring människans sexualfysiologi och sexuella hälsa
 • reflektera kring eget förhållningssätt samt kunna föra samtal om sexuell hälsa
 • förklara olika metoder för antikonception samt ha kunskap om preventivmedelsrådgivning
 • reflektera över våldsutsatta kvinnors situation samt redogöra för bemötandet av dessa
 • reflektera över HBTQ-personers gynekologiska och sexuella hälsa
 • reflektera över barnmorskans hälsobefrämjande arbete och handläggning inom gynekologisk och sexuell hälsa
 • beskriva hur gynekologisk respektive andrologisk undersökning går till
 • beskriva hur en gynekologisk cellprovtagning går till 
 • under handledning applicera långverkande metoder för antikonception
 • redogöra för de lagar, föreskrifter och yrkesetiska regler som styr barnmorskans profession inom kursens aktuella ämnen

Innehåll

I denna kurs har studenten undervisning som innefattar:

 • gynekologiska sjukdomar
 • sexologi
 • andrologi
 • antikonception
 • sexuellt överförbara infektioner
 • ofrivillig barnlöshet
 • abort
 • klimakteriet
 • kvinnlig könsstympning
 • HBTQ
 • färdighetsträning i gynekologisk respektive andrologisk undersökning, cellprovtagning och insättning av långverkande metoder för antikonception
 • analys och diskussion av etiska frågeställningar inom området
 • situationen för våldsutsatta kvinnor
 • verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom gynekologisk och sexuell hälsa

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Deltagande i seminarier och VIL är obligatoriskt. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

 Examination sker i form av skriftlig individuell tentamen samt muntliga och skriftliga seminarieuppgifter.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator kan, om så är fallet, fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur på engelska kan förekomma.

Rekommenderad litteratur

Andrologi Arver, Stefan; Damber, Jan-Erik; Giwercman, Aleksander
Etik för barnmorskor Asplin, Nina; Barimani, Mia; Bäckström, Caroline; Carlsson, Tommy; Ekstrand Ragnar, Maria; Franck, Martina; Höglund, Anna T; Larsson, Margareta; Lilliehöök, Emma; Makenzius, Marlene; Mattebo, Magdalena; Nihlén Fahlquist, Jessica; Rehn, Margareta; Rådestad, Ingela; Skoog Svanberg, Agneta; Sydsjö, Gunilla; Thorstensson, Stina; Waldenström, Ulla; Wiklund, Ingela; Vikström, Anna; Vikström, Malin; Zwedberg, Sofia Oscarsson, Marie; Georgsson, Susanne
Gynekologi Bäckström, Torbjörn; Kjølhede, Preben Kirkegaard; Landgren, Britt-Marie
Praktisk sexualmedicin Gahm, Elin
Reproduktiv hälsa - - barnmorskans kompetensområde Lindgren, Helena; Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin; Abascal, Gudrun; Ahlborg, Tone; Akselsson, Anna; Algovik, Michael; Anderberg, Eva; Axelsson, Ove; Barimani, Mia; Berg, Marie; Berglund, Anna; Berntorp, Kerstin; Blix, Ellen; Borneskog Sinclair, Catrin; Byrskog, Ulrika; Carlsson, Ylva; Conner, Peter; Crang Svalenius, Elizabeth; Dencker, Anna; Edqvist, Malin; Ekéus, Cecilia; Ekstrand Ragnar, Maria; Elden, Helen; Erlandsson, Kerstin; Forsgren, Marianne; Forslund Frykedal, Karin; Gemzell Danielsson, Kristina; Georgsson, Susanne; Hanson, Ulf; Hansson, Stefan; Holzmann, Malin; Häggström-Nordin, Elisabet; Höglund, Berit; Jacobsson, Bo; Jakobsson, Jan; Jonas, Wibke; Kristoffersson, Ulf; Landgren, Britt-Marie; Larsson, Margareta; Lendahls, Lena; Leyon, Jan; Lingman, Göran; Lundgren, Ingela; Lundqvist, Pia; Marions, Lena; Marsal, Karel; Mattebo, Magdalena; Nilsson, Christina; Nissen, Eva; Nordenskjöld, Agneta; Nordfjell, Anna; Nordström, Lennart; Olofsson, Per; Olsson, Ann; Pettersson, Karin; Pålsson, Petra; Risberg, Anitha; Rubertsson, Christine; Rådestad, Ingela; Selander, Bo; Siwe, Karin; Skoog Svanberg, Agneta; Johansson Soller, Maria; Svensson, Kristin; Sydsjö, Gunilla; Thies-Lagergren, Li; Tydén, Tanja; Ulfsdottir, Hanna; Waldenström, Ulla; Wennerholm, Ulla-Britt; Wijma, Barbro; Wiklund, Ingela; Zwedberg, Sofia; Åhlund, Susanne; Ährlund-Richter, Lars; Modén, Maja; Engqvist, Jeanette; Lindgren, Nilas; Hallberg, Jonny; Hallberg, Jonny Lindgren, Helena; Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin
Sexologi ur gynekologisk synvinkel
Ungdomar, sexualitet och relationer Häggström-Nordin, Elisabet; Magnusson, Chris

Fördjupningslitteratur

Drevstam, Malin Lust & olust : om sex, närhet och anknytning
Ekdahl, Johanna Boken om sex
Elmström, Eva Klimakteriet : handbok för vårdgivare
HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande Lundberg, Tove; Malmquist, Anna; Wurm, Matilda
Hiv : medicinska och psykosociala aspekter Kanon, Erica; Lindberg, Lennie
Kaplan Sturk, Rebecka Vulvasmärta : provocerad lokaliserad vulvodyni
Nordengren, Johanna Endometrios : symtom och behandling