Kursplan för

Vård i samband med barnafödande 1, 15 hp

Care During Childbearing 1, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , HT21 , HT22
Kurskod
2BM027
Kursens benämning
Vård i samband med barnafödande 1
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2020-10-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2022-03-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen Vård i samband med barnafödande 1 15.0 hp ska 12.0 hp från kursen Reproduktionens fysiologi och psykologi, 3.0 hp i kursen Vetenskaplig metod samt 10.5 hp i kursen Gynekologisk och sexuell hälsa vara godkända.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna integrera teoretisk och praktisk kunskap inom förlossningsvård, eftervård och neonatalvård. Ett moment är teoretiskt och ett moment består av VFU.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • observera, identifiera, dokumentera och under vägledning bedöma och handlägga det normala och avvikande förlossningsförloppet
 • tillämpa ett arbetssätt som främjar hälsa och det fysiologiska förlossningsförloppet
 • utföra adekvata undersökningar för att följa förlossningens progress och analysera resultatet av dessa
 • tillämpa olika metoder för att övervaka fostrets hälsa under förlossning samt beskriva, tolka och reflektera över resultatet av dessa
 • bedöma, reflektera över och tillgodose den födandes individuella behov av stöd och smärtlindring
 • bedöma behovet av och utföra muntligt och manuellt perinealskydd
 • identifiera samt definiera olika bristningsgrader, behärska teknik och grundprinciper för suturering samt under handledning suturera bristningar av grad I och II
 • bedöma, omhänderta och vårda det nyfödda friska och medtagna barnet
 • observera, identifiera, dokumentera och under vägledning bedöma och handlägga det normala och avvikande eftervårdsförloppet 
 • vårda den nyblivna familjen efter förlossning samt bedöma deras hälsa och behov av övervakning 
 • tillämpa hygieniska principer
 • stödja och vägleda vid amning efter förlossning på ett sätt som främjar interaktionen mellan föräldrar och barn
 • reflektera över och analysera betydelsen av evidens, beprövad erfarenhet, professionellt förhållningssätt, etik, kulturell bakgrund, genus samt delaktighet och informerade val i förlossningsvården
 • reflektera över och ta ansvar för egna värderingar, styrkor och begränsningar samt sitt behov av ytterligare kunskap
 • samarbeta och kommunicera inter- och intraprofessionellt 

Innehåll

Kursen består av två moment.

Vård i samband med barnafödande 1 (Förlossningsvård, eftervård och neonatalvård) - teori,, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Under detta moment har studenten undervisning som

innefattar:

 • förlossningsprogress
 • ​avvikande fosterbjudningar
 • ​stor blödning under förlossning
 • ​barnmorskans roll vid kejsarsnitt och instrumentell förlossning
 • partners stödjande roll
 • ​förlossningsställningar
 • ​fosterövervakning
 • ​aktivitet och ställningar som främjar normal progress
 • prevention, diagnostik och suturering av bristningar
 • övervakning av den födande och fostret under förlossning
 • hälsa och ohälsa hos det nyfödda barnet samt neonatal HLR

Vård i samband med barnafödande 1 (Förlossningsvård, eftervård och neonatalvård) - VFU,, 12.0 hp

Betygsskala: GU

Under detta moment har studenten undervisning som

innefattar:

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom förlossningsvård, eftervård och neonatalvård

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, självrättande tester, individuella studieuppgifter där teori och praktik integreras samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). De obligatoriska inslagen i kursen är seminarier, studieuppgifter, examinationer och VFU.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 32 timmar/vecka. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även helgdagar i förekommande fall. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

Vård i samband med barnafödande 1 (Förlossningsvård, eftervård och neonatalvård) - teori 3.0 hp

Studenten examineras genom seminarier, studieuppgifter och individuell praktisk, muntlig samt skriftlig tentamen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.
 
Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
 
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.
 
Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.
 
Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.
 
Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.
 
Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats och omfattar inte VFU.
 

Vård i samband med barnafödande 1 (Förlossningsvård, eftervård och neonatalvård) - VFU 12.0 hp

Under verksamhetsförlagd utbildning inom förlossningsvård sker en fortlöpande bedömning av den studerandes prestationer. Mitt- och slutbedömning ska genomföras. Handledare på VFU ger underlag för bedömning i bedömningsformulär. Vid risk för underkännande av student ska en skriftlig handlingsplan upprättas av ansvarig lärare tillsammans med handledare och delges studenten.

Studenten examineras utifrån uppställda lärandemål i bedömningsformuläret för VFU. Inom eftervård och neonatalvård krävs närvaro.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras.

När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en skriftlig individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.


Examination allmänt
För godkänt resultat på kursen krävs att samtliga examinationer är godkända samt deltagande i obligatoriska undervisningsinslag.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska. 

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis stämmer överens med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Litteratur på engelska kan förekomma.

Reproduktiv hälsa - - barnmorskans kompetensområde Lindgren, Helena; Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin; Abascal, Gudrun; Ahlborg, Tone; Akselsson, Anna; Algovik, Michael; Anderberg, Eva; Axelsson, Ove; Barimani, Mia; Berg, Marie; Berglund, Anna; Berntorp, Kerstin; Blix, Ellen; Borneskog Sinclair, Catrin; Byrskog, Ulrika; Carlsson, Ylva; Conner, Peter; Crang Svalenius, Elizabeth; Dencker, Anna; Edqvist, Malin; Ekéus, Cecilia; Ekstrand Ragnar, Maria; Elden, Helen; Erlandsson, Kerstin; Forsgren, Marianne; Forslund Frykedal, Karin; Gemzell Danielsson, Kristina; Georgsson, Susanne; Hanson, Ulf; Hansson, Stefan; Holzmann, Malin; Häggström-Nordin, Elisabet; Höglund, Berit; Jacobsson, Bo; Jakobsson, Jan; Jonas, Wibke; Kristoffersson, Ulf; Landgren, Britt-Marie; Larsson, Margareta; Lendahls, Lena; Leyon, Jan; Lingman, Göran; Lundgren, Ingela; Lundqvist, Pia; Marions, Lena; Marsal, Karel; Mattebo, Magdalena; Nilsson, Christina; Nissen, Eva; Nordenskjöld, Agneta; Nordfjell, Anna; Nordström, Lennart; Olofsson, Per; Olsson, Ann; Pettersson, Karin; Pålsson, Petra; Risberg, Anitha; Rubertsson, Christine; Rådestad, Ingela; Selander, Bo; Siwe, Karin; Skoog Svanberg, Agneta; Johansson Soller, Maria; Svensson, Kristin; Sydsjö, Gunilla; Thies-Lagergren, Li; Tydén, Tanja; Ulfsdottir, Hanna; Waldenström, Ulla; Wennerholm, Ulla-Britt; Wijma, Barbro; Wiklund, Ingela; Zwedberg, Sofia; Åhlund, Susanne; Ährlund-Richter, Lars; Modén, Maja; Engqvist, Jeanette; Lindgren, Nilas; Hallberg, Jonny; Hallberg, Jonny Lindgren, Helena; Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin
Svensson, Liisa; Heli, Susanna Trygg förlossning : En omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla
Ingemarsson, Ingemar; Ingemarsson, Eva Fosterövervakning med CTG
Squaring the circle : normal birth research, theory and practie in a technological age Downe, Soo; Byrom, Sheena
Lindgren, Helena; Rehn, Margareta; Wiklund, Ingela Barnmorskans handläggning vid normal förlossning : forskning och erfarenhet
Bäckenbotten och förlossningsskador : handbok för barnmorskor Olsson, Ann; Lind, Cecilia; Fernando, Mia; Rotstein, Emilia
Etik för barnmorskor Asplin, Nina; Barimani, Mia; Bäckström, Caroline; Carlsson, Tommy; Ekstrand Ragnar, Maria; Franck, Martina; Höglund, Anna T; Larsson, Margareta; Lilliehöök, Emma; Makenzius, Marlene; Mattebo, Magdalena; Nihlén Fahlquist, Jessica; Rehn, Margareta; Rådestad, Ingela; Skoog Svanberg, Agneta; Sydsjö, Gunilla; Thorstensson, Stina; Waldenström, Ulla; Wiklund, Ingela; Vikström, Anna; Vikström, Malin; Zwedberg, Sofia Oscarsson, Marie; Georgsson, Susanne
Webb-baserad CTG-utbildning. www.ctgutbildning.se
Webb-baserad Neonatal HLR. www.neohlrutbildning.se

Fördjupningslitteratur

Obstetrik Ajne, Gunilla; Blomberg, Marie; Carlsson, Ylva
Mayes' midwifery Macdonald, Sue; Magill-Cuerden, Julia
Breastfeeding and human lactation Riordan, Jan; Wambach, Karen
Högberg, Ulf Kejsarsnitt
Omvårdnad av det nyfödda barnet Lundqvist, Pia
Lagercrantz, Hugo Neonatologi Hellström-Westas, Lena; Norman, Mikael
Kylberg, Elisabeth; Westlund, Anna Maria; Zwedberg, Sofia Amning i dag Amning idag
Leap, Nicky; Hunter, Billie Supporting women for labour and birth : a thoughtful guide