Kursplan för

Omvårdnad inom barnhälsovård, 7,5 hp

Nursing in Child Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , HT21 , VT22 , HT22 , HT23 , VT24
Kurskod
2BU019
Kursens benämning
Omvårdnad inom barnhälsovård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-10-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2023-10-26
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten självständigt och systematiskt ska kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att bedriva omvårdnad och hälsoarbete utifrån ett hälsoperspektiv inom barnhälsovården (BHV) med fokus på barn i åldern 0-5 år. 
 
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • förklara och analysera samband mellan livsvillkor, miljö, risk/skyddsfaktorer och hälsa/ohälsa för barn utifrån juridiska- och etiska perspektiv 
 • bedöma, planera, genomföra och utvär­dera förebyggande åtgärder enligt omvårdnadsprocessen utifrån ett hälsoperspektiv för barn och familj
 • analysera och vär­dera epidemiologiska och hälsopedagogiska begrepp och modeller relevanta inom barnhälsovården ur ett nationellt och globalt hälsoperspektiv
 • bedöma barns utveckling på ett evidensbaserat sätt, med hjälp av utvecklingsteorier och modeller om föräldraskap, föräldrastöd och samspel mellan barn och föräldrar
 • identifiera och bedöma skador och sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande inom barnhälsovården
 • bedöma, ordinera och administrera vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet inom barnhälsovården på ett för barnet pedagogiskt och säkert sätt
   

Innehåll

​Kursen består av två moment:

Omvårdnad inom barnhälsovård, 4.5 hp

Betygsskala: GU
 • hälsopolitiska mål, och relevant lagstiftning
 • epidemiologiska begrepp och metoder
 • samband mellan hälsa, levnadsvanor och livsvillkor samt hälsoteorier relaterade till förskolebarn
 • omvårdnad vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos förskolebarn, skador och olycksfall och funktionsnedsättningar
 • hälsoarbete och hälsopedagogiska modeller, t ex motiverande samtal och hälsosamtal, inom barnhälsovård för förskolebarn
 • relevanta omvårdnadsteorier
 • föräldraskap, föräldrastöd
 • normal utveckling, spädbarn och förskolebarn
 • utvecklingsteorier
 • spädbarn och förskolebarn som far illa
 • behov av särskilt stöd, spädbarn, förskolebarn och småbarnsföräldrar
 • amning, kost och näringsinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning, 3.0 hp

Betygsskala: GU
 • vaccinationer inom BHV
 • bedömma normal utveckling hos spädbarn och förskolebarn
 • delta i föräldrautbildning

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier, föreläsningar samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Barnhälsovården.

Kursen består av två delar. En teoretisk del och en VFU. Kursens teoretiska del 4,5 hp sker på halvfart och VFU, 3 hp genomförs på helfart. Det teoretiska momentet sker helt på distans. 

Obligatoriska moment i kursen är VFU, seminarier, individuella studieuppgifter samt examinationer.

Examination

Moment 1
Nätbaserade diskussionsseminarium och självrättande examinationer samt en slutlig skriftlig hemexamination som även integrerar VFU.

Moment 2
Bedömningsformulär och slutlig skriftlig hemexamination.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.
Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU- tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur

Pediatrik Moëll, Christian; Gustafsson, Jan
Andersson, Ingemar Epidemiologi för hälsovetare : en introduktion
Blair, Mitch Barnhälsovetenskap
Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar Broberg, Anders; Almqvist, Kjerstin; Risholm Mothander, Pia; Tjus, Tomas
Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Jägervall, Martin; Norman, Mikael
Hwang, Philip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi
Kylberg, Elisabeth; Westlund, Anna Maria; Zwedberg, Sofia Amning i dag
Barnhälsovård : att främja barns hälsa Magnusson, Margaretha; Blennow, Margareta; Hagelin, Elisabet; Sundelin, Claes
Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring
Risholm Mothander, Pia; Broberg, Anders Att möta små barn och deras föräldrar i vården : om anknytning, utveckling och samspel
Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd Rostila, Mikael; Toivanen, Susanna
Knorring, Anne-Liis von Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
Perspektiv på barnkonventionen : forskning, teori och praktik Ponnert, Lina; Sonander, Anna
Övergångar i hälso- och sjukvård : ett livsloppsperspektiv och organisatoriska aspekter Sparud Lundin, Carina; Bratt, Ewa-Lena