Kursplan för

Farmakologi och sjukdomslära 2, 7,5 hp

Pharmacology and Pathology 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , HT15 , HT17
Kurskod
2DS006
Kursens benämning
Farmakologi och sjukdomslära 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Programnämnden 3
Datum för fastställande
2012-09-26
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Mål

Kursen är indelad i två moment

Moment 1: Sjukdomslära med speciell farmakologi 4,5 högskolepoäng
Pharmacological application in special disease states 4.5 credits

Momentets huvudsakliga innehåll fokuserar på de indikationer och läkemedelsgrupper som sjuksköterskans förskrivningsrätt omfattar enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Student skall efter genomgånget moment kunna tillämpa och
- integrera kunskaper i sjukdomslära vid identifiering av sjukdomstillstånd och ohälsoproblem inom av Socialstyrelsen fastställda indikationer
- kombinera kunskaper i speciell farmakologi och sjukdomslära för att kunna bedöma behov av läkemedel i den aktuella situationen
- förstå faktorer som styr val och värdering av läkemedel
- integrera kunskaper för att följa upp, utvärdera och avsluta läkemedelsbehandling där patienten görs delaktig i beslutsprocessen

Moment 2: Läkemedelsförskrivning 3 högskolepoäng
Drug prescribing 3 credits

Momentet omfattar förskrivningsprocessen i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Student skall efter genomgånget moment kunna:
- genomföra läkemedelsförskrivning till patient i överensstämmelse med gällande riktlinjer
- beskriva och förstå principen för värdering av läkemedel
- utföra korrekt dokumentation av sin förskrivning

Innehåll

Efter kursens slut skall student kunna förskriva läkemedel till patient i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

Denna kurs skall tillsammans med Farmakologi och sjukdomslära 1, leda till behörighet för specialistsjuksköterska att ansöka om förskrivningsrätt enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

Sjukdomslära med speciell farmakologi, 4.5 hp Momentets huvudsakliga innehåll fokuserar på de indikationer och läkemedelsgrupper som sjuksköterskans förskrivningsrätt omfattar enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Läkemedelsförskrivning, 3 hp Momentet omfattar förskrivningsprocessen i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Arbetsformer

Kursen är IT baserad och utmärks av självständigt kollaborativt lärande. Olika arbetsformer såsom individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier samt föreläsningar förekommer.

Examination

Moment 1: Samtliga mål examineras med en individuell skriftlig tentamen.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda provtillfällen kan erbjudas att gå kurs ytterligare en gång. Dock gäller maximalt sex provtillfällen per kurs. Tidpunkter för prov anges vid kursstart.
Vid underkännande av skriftlig gruppexamination krävs skriftlig individuell examination enligt ovan.

Moment 2. - Läkemedelsförskrivning examineras med en individuell skriftlig tentamen.
- Övriga mål examineras i form av seminarier.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda provtillfällen kan erbjudas att gå kurs ytterligare en gång. Dock gäller maximalt sex provtillfällen per kurs. Tidpunkter för prov anges vid kursstart.

Vid frånvaro från seminarier skall skriftlig ersättningsuppgift inlämnas för godkännande enligt kursledarens anvisningar.

För att få betyget godkänd på kursen fodras betyget godkänd i samtliga moment

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt utbildningsstyrelsens fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Ehnfors, Margareta VIPS-boken : om en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen Ehrenberg, Anna; Thorell-Ekstrand, Ingrid
Enligt ordination : om bättre läkemedelsanvändning Ihre, Thomas; Fastbom, Johan
FASS
Receptföreskrifter : tolkningar och kommentarer
Sjölenius, Bengt Delegering, läkemedel, ansvar : praktisk handbok
Internmedicin Berglund, Göran; Abrahamsson, Hasse; Wilhelmsson, Jan
Läkemedelsboken 2011-2012
Rorsman, Hans; Björnberg, Alf; Vahlquist, Anders Dermatologi, venereologi
Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan; Simonsen, Terje Illustrerad farmakologi 2