Kursplan för

Farmakologi och sjukdomslära 1, 7,5 hp

Pharmacology and Pathology 1, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22 , VT23 , HT23
Kurskod
2DS014
Kursens benämning
Farmakologi och sjukdomslära 1
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2021-03-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2023-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Antagen till specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska fördjupa sina farmakologiska kunskaper för att, efter kursen Farmakologi och sjukdomslära 2, kunna förskriva läkemedel i enlighet med Socialstyrelsen föreskrift om kompetenskrav vid förskrivning av läkemedel.
 

Läkemedelsrelaterade författningar 
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förklara och använda läkemedelsrelaterade författningar

 

Allmän farmakologi 
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förklara faktorer som påverkar läkemedelsdosering och doseringsintervall
 • beskriva och förklara läkemedelsrelaterade problem (LRP) och påverkan på miljö
 • förklara fysiologiska förutsättningar, val av och dosering av läkemedel relaterat till ålder, sjukdom och specifika tillstånd

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • systematiskt söka, kritiskt granska, analysera och sammanfatta läkemedelsrelaterad information från vetenskapliga källor
 • tillämpa digitala kunskapsstöd som relaterar till läkemedel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • värdera informationskällor samt resonera och reflektera kring läkemedelsrelaterade frågeställningar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt

 

 

 

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Läkemedelsrelaterade författningar, 2.0 hp

Betygsskala: GU
 • Läkemedelsrelaterade författningar (lagar, förordningar och föreskrifter)
 • Avvikelserapportering, hantering samt anmälan enligt Lex Maria

Allmän farmakologi, 5.5 hp

Betygsskala: GU
 • Faktorer som påverkar läkemedelsdosering och intervall, inklusive: farmakokinetik och farmakodynamik
 • Läkemedels relaterade problem (LRP), inklusive: läkemedelsbiverkningar, biverkningsrapportering, utsättningsproblematik och läkemedelsinteraktioner
 • Läkemedelsbehandling av barn, äldre, ammande och gravida
 • Läkemedel och miljö
 • Biologiska läkemedel
 • Naturläkemedel, inkl TVBL, VBL, Homeopatiska läkemedel och Naturläkemedel
 • Köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling
 • Läkemedelsrelaterade digitala kunskapsstöd 

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är individuella läraktiviteter vilket inkluderar web-utbildningar och digitala kunskapsstöd, gruppuppgift, seminarium samt föreläsningar.

Examination

Läkemedelsrelaterade författningar examineras genom individuell skriftlig tentamen (2 hp)

Allmän farmakologi examineras genom individuell skriftlig tentamen (4 hp) och skriftlig grupptentamen (1,5 hp)

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.
Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges minst tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
 
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är delvis överlappande: 2DS005 Farmakologi och sjukdomslära 1 7,5 hp.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Artiklar och länkar till andra informationskällor tillkommer.
Författningar relevanta för lärandemålen tillkommer.

Böttiger, Ylva; Eliasson, Erik; Lindh, Jonatan Att lyckas med läkemedel
FASS
Läkemedelsboken.
Illustrerad farmakologi Thoresen, Hege; Simonsen, Terje; Christensen, Hege; Thidemann Johansen, Harald; Tranheim Kase, Eili; Robertsen, Ida; Rustan, Arild Christian; Solberg, Rigmor Roman, Elisabet