Kursplan för

Klinisk rotation - kirurgi 1, 6 hp

Clinical rotation - Surgery 1, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2009.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , HT09 , VT19
Kurskod
2EE037
Kursens benämning
Klinisk rotation - kirurgi 1
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2008-06-10
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2009-08-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2009

Särskild behörighet

Allmänna krav - Mycket goda kunskaper i engelska motsvarande 550 TOEFL poäng eller mycket goda kunskaper i svenska motsvarande godkänt TISUS-test. - Tre års studier vid ett studieprogram i medicin - Förmåga att ta anamnes och utföra fysikaliskt status på en patient - Basala datorkunskaper Specifika krav Genomgången kurs i internmedicin inom läkarutbildning eller motsvarande

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna: • Känna igen, beskriva, förklara och bedöma vanliga symtom och undersökningsfynd vid vanliga och viktiga sjukdomar och trauma i verksamhetsområdet. • Veta vilka bilddiagnostiska och övriga metoder som är tillgängliga. • Diagnostisera och upprätta en behandlingsplan för vanliga hälsoproblem inom området • Känna till den multidisciplinära och multiprofessionella vårdkedjan för vanliga hälsoproblem inom området. • Reflektera över aspekter av professionell utveckling under kursen.

Innehåll

Den kliniska rotationen omfattar 40 timmars tjänstgöring per vecka på undervisnings¬sjukhuset med placeringar inom någon av de kirurgiska specialiteterna allmän kirurgi, ortopedi, anestesi och urologi, eller en kombination av dessa specialiteter. Ett individuellt schema upprättas med auskultationer på olika typer av mottag¬ningar, vård- och operationsavdelning. Tid avsätts för litteraturstudier och Internetanvändning.

Arbetsformer

Rotationen sker under kontinuerligt handledning av läkare på kliniken. Studenten förbereder sig inför patientmöten genom litteraturstudier.

Examination

Handledaren har diskussioner med studenten angående patientfall och bedömer baskunskaper och problemlösningsförmåga hos studenten. Handledaren får rapporter från doktorer angående studentens aktiviteter och kliniska färdigheter. Studenten för en loggbok över sina aktiviteter. Obligatorisk närvaro: Närvaro är obligatorisk vid alla klinisk aktiviteter. Handledaren avgör hur frånvaro kompenseras. Rotationen sker under kontinuerligt handledning av läkare på kliniken.

Övriga föreskrifter

Examination Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Behörighet Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Litteratur och övriga läromedel

Clinical surgery Henry, Michael M.; Thompson, Jeremy N.