Kursplan för

Klinisk rotation, Inflammationssjukdomar, 6 hp

Clinical rotation, Inflammatory Diseases, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT09 , HT19
Kurskod
2EE073
Kursens benämning
Klinisk rotation, Inflammationssjukdomar
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Solna
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2008-12-08
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2019-03-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Minst 3 års studier i medicin
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande, till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenter ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom kroniska inflammationssjukdomar.

Lärandemål
Studenten ska:
- kunna känna igen, beskriva, diagnostisera vanliga kroniska inflammationssjukdomar och mindre vanliga men viktiga kroniska inflammationssjukdomar och autoimmuna sjukdomar.
- kunna redogöra för behandling av vanliga kroniska inflammationssjukdomar.
- veta vilka diagnostiska metoder som är tillgängliga inom området.
- kunna undersöka rörelseapparaten för identifiering av t.ex. artriter och felställningar.
- kunna utföra knäledspunktion för ledvätskeaspiration och steroidinjektion.
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande.

Innehåll

Fokus ligger på den kliniska tjänstgöringen, med patientbaserad handledning och med individuell återkoppling så att färdigheter vidareutvecklas. Studenten får ett eget schema för deltagande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Karolinska Universitetssjukhuset och kommer också att få möjlighet att närvara vid auskultationer på olika enheter inom Institutionen för medicin såsom enheten för reumatologi, lungmedicin, hudsjukdomar, gastroenterologi och njurmedicin. Auskultation kommer att ske vid vårdavdelning och tidsbeställd mottagning. Studenten kommer att delta i fallbaserade seminarier och föreläsningar om diagnostik och behandling av vanliga och mindre vanliga inflammatoriska sjukdomar samt bakomliggande immunologi för respektive sjukdom. Studenten kommer även att delta i undervisning av ledstatus av specialutbildad patient med reumatoid artrit (patient partner) samt undervisning i knäledspunktion på knämodell.

Arbetsformer

Huvudsakligen VFU med personlig handledning. Beroende på studentens erfarenhet och kunskap kan studenten få möjlighet att ta aktiv del i arbetet i olika grad. Studenten måste föra en loggbok med reflektion om de patienter studenten har träffat varje dag samt söka och värdera relevanta vetenskapliga artiklar som led i evidensbaserad medicin. Kursen innefattar teoretiska föreläsningar och seminarier varvat med auskultation vid de olika klinikerna. Teoridelen omfattar introduktionsföreläsningar över de olika sjukdomsområdena som ingår i kursen samt basal immunologi och klinisk immunologi med autoantikroppsdiagnostik. Rotationen sker under kontinuerligt överinseende av läkare på kliniken.

Undervisning sker på engelska. Schemat omfattar 40 timmars tjänstgöring per vecka, inom vilken tid avsätts för litteraturstudier.
 
Undervisning på kväll/nattetid kan förekomma.

Examination

Obligatorier: VFU med fortlöpande bedömning av färdigheter och kunskaper. Formativ bedömning av loggboken av handledaren varje vecka
Examination: Skriftlig examination i form av fallrapport inklusive litteraturgenomgång ska redovisas innan avslutad kurs. Därutöver ska studenten presentera samma patientfall för examinator och övriga kursdeltagare i samband med en slutexamination.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två (2) gånger.

Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering genomförs enligt riktlinjer som är fastställda av kommittén för grundnivå och avancerad nivå och läkarprogrammet vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel