Kursplan för

Klinisk rotation, Dermatologi och venereologi, 6 hp

Clinical rotation, Dermatology and verereology, 6 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2009.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT09 , HT09
Kurskod
2EE080
Kursens benämning
Klinisk rotation, Dermatologi och venereologi
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2009-03-17
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2009-08-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2009

Särskild behörighet

Allmänna krav - Mycket goda kunskaper i engelska motsvarande 550 TOEFL poäng eller mycket goda kunskaper i svenska motsvarande godkänt TISUS-test. - Tre års studier vid ett studieprogram i medicin - Förmåga att ta anamnes och utföra fysikaliskt status på en patient - Basala datorkunskaper Specifika krav Genomgången kurs i internmedicin inom läkarutbildning eller motsvarande

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna: • Känna igen, beskriva, förklara och bedöma vanliga symtom och tecken på hudsjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar • Utföra en stansbiopsi • Hitta och kritiskt utvärdera information om evidensbaserad behandling av hudsjukdomar och veneriska sjukdomar på Internet • Skriva fallpresentationer med kommentar • Reflektera över professionella aspekter inom medicin, så som attityder, etik, genus, etnicitet, ålder, hälsoekonomi och sjukvårdssystem.

Innehåll

Den kliniska rotationen omfattar 40 timmars tjänstgöring per vecka på Södersjukhuset, Stockholm. Ett individuellt schema upprättas med auskultationer på olika enheter inom kliniken, såsom öppenvårdsmottagningar i allmän dermatologi, autoimmuna eller inflammatoriska hudsjukdomar, tumörmottagningar inkl. kirurgi, laserkirurgi, ljusbehandling, barndermatologi och sexuellt överförbara infektioner, samt slutenvårdsavdelning. Tid avsätts för litteraturstudier och internetsökningar.

Arbetsformer

Rotationen sker under kontinuerligt överinseende av läkare på kliniken. Studenten ska under rotationen studera kurslitteraturen och skriva loggbok/rapporter. Obligatorisk närvaro Närvaro är obligatorisk vid alla klinisk aktiviteter. Handledaren avgör hur frånvaro kompenseras.

Examination

En loggbok ska skrivas av studenten och måste presenteras för handledaren varje vecka. Loggboken ska omfatta relevant information om de patienter studenten har träffat varje dag. Handledaren beslutar om ett eller flera teman som studenten ska fördjupa sig i och skriva en rapport om (t.ex. mina mest intressanta fall, litteraturgenomgångar). Denna rapport ska presenteras för handledaren senast 5 dagar innan slutet av rotationen i dermatologi och venereologi.

Övriga föreskrifter

Examination Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Behörighet Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur för aktuell kurs saknas. Kontakta kursansvarig institution för mer information.