Kursplan för

Klinisk rotation, Ortopedisk kirurgi, 6 hp

Clinical rotation, Orthopedic Surgery, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2009.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT09 , HT09 , VT19
Kurskod
2EE082
Kursens benämning
Klinisk rotation, Ortopedisk kirurgi
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2009-03-17
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2009-08-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2009

Särskild behörighet

Allmänna krav Mycket goda kunskaper i engelska motsvarande 550 TOEFL-poäng eller mycket goda kunskaper i engelska, motsvarande godkänt i TISUS-provet. Tre års studier i medicin. Förmåga att ta anamnes och utföra en klinisk undersökning av patienter. Basala datakunskaper. Specifika krav Genomgången kurs i internmedicin inom läkarutbildning eller motsvarande

Mål

I slutet på kursen skall studenten: • Känna igen, beskriva, förklara och bedöma symtom och fynd vid vanliga och viktiga sjukdomar och skador inom området. • Känna till vilka diagnostiska metoder som finns för bilddiagnostik inom detta område. • Planera för fortsatt handläggning vad gäller diagnostik och behandling och de vanliga sjukdomarna inom området. • Känna till multidisciplinär och multiprofessionell behandling av vanliga sjukdomar inom området. • Fundera kring professionell utveckling under kursen.

Innehåll

Den kliniska rotationen genomförs under 40 timmars tjänstgöring på ett universitetssjukhus inom området ortopedisk kirurgi. Ett individuellt schema skapas med tjänstgöring inom olika sektioner och stationer inom sjukhuset såsom vårdavdelningar, mottagningar, operationsavdelningen, intensivvårdsavdelningen och akutmottagningen. Tid avsätts för litteraturstudier och sökningar på internet.

Arbetsformer

Under rotationen ges kontinuerlig personlig handledning av läkare på kliniken. Patientfall diskuteras under kursen med lärare, som vägleder studenten under hans/hennes teoretiska studier. Kursen innehåller inga formella föreläsningar. Studenten ska under rotationen studera den rekommenderade kurslitteraturen

Examination

Handledaren kommer diskutera patientfall med studenten för bedöma studentens grundläggande kunskaper och problemlösningsförmåga. Handledaren kommer emottaga rapporter från läkare och andra lärare rörande studentens kliniska förmåga och aktivitet. Som ett alternativ, kan en loggbok regelbundet användas av studenten och senare uppvisas för handledaren. Loggboken måste innehålla relevant information om patienter studenten mött. Obligatorisk närvaro: Närvaro vid alla kliniska aktiviteter är obligatorisk. Studenten förväntas följa sedvanliga regler i arbetslivet som att ringa vid sjukdom, stanna kvar tills dagens arbete är avslutat osv. Handledaren avgör hur studenten skall kompensera för eventuell frånvaro.

Övriga föreskrifter

Examination Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Behörighet Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Litteratur och övriga läromedel

Literature as recommended by the supervisor