Kursplan för

Socialpsykologi, 4,5 hp

Social psychology, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT11 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT20
Kurskod
2LG018
Kursens benämning
Socialpsykologi
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 4
Datum för fastställande
2010-05-05
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2020-03-30
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för socialpsykologins grundvalar och övergripande målsättningar
  • tillämpa socialpsykologisk kunskap i syfte att analysera och förklara mänsklig interaktion i olika situationer

Innehåll

De kunskaper som kursen förmedlar skall utgöra grunden till en grundläggande förmåga att göra socialpsykologiska analyser av sociala fenomen och beteenden på både grupp- och individnivå. Särskild betoning läggs på avsnitt som behandlar interaktionen mellan individ och situation, hur individen kan dra slutsatser om andra sociala individer (social härledning) och hur individens slutsatser om, och beteende gentemot, andra individer kan påverkas av den sociala situationen (social påverkan), samt socialkognitiva processer som normer, konformitet, lydnad och attribution.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, vissa med tillämpade övningar. Obligatorisk närvaro förekommer vid vissa tillfällen i samband med seminarier/övningar.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig tentamen samt muntlig redovisning i grupp.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska delar.

Skriftlig tentamen rättas anonymt (kodnummer för varje student). Vid underkänt resultat på skriftlig tentamen har studenten rätt till ytterligare fem examinationstillfällen varav det första inom fjorton dagar efter delgivande av tentamensresultatet. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursen ges av Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet där även all undervisning på kursen sker.

Kursen ersätter momentet Socialpsykologi i kursen Psykologi 1, 2LG002.

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

OBLIGATORISK LITTERATUR

Socialpsykologi : en introduktion Helkama, Klaus; Myllyniemi, Rauni; Liebkind, Karmela; Ruusuvuori, Johanna; Lönnqvist, Jan-Erik; Hankonen, Nelli; Mähönen, Tuuli Anna; Jasinskaja-Lahti, Inga; Lipponen, Jukka