Kursplan för

Kommunikation och språklig struktur, 7,5 hp

Communication and the Structure of Language, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , HT18 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
2LG068
Kursens benämning
Kommunikation och språklig struktur
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Clintec
Datum för fastställande
2016-05-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Kursen innehåller två moment vilkas lärandemål beskrivs var för sig.

Fonetisk elementa (3,5 hp)
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva hur talet produceras utifrån luftströmmar, artikulation och fonation
  • redogöra för hur IPA-tabellen är organiserad med utgångspunkt från luftströmmar, artikulation och fonation samt beskriva enskilda IPA-symboler i termer av deras artikulatoriska drag
  • redogöra för prosodins olika komponenter samt hur dessa yttrar sig i svenska 

Grundläggande språkvetenskap (4,0 hp)
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för språkets enheter och hur språket byggs upp utifrån dessa
  • exemplifiera och reflektera över hur språklig variation kan yttra sig i tal, samtal och skrift
  • utföra språkliga analyser såsom grundläggande morfemanalys, ordklassbestämning och syntaktisk analys

Innehåll

Kursen innehåller två moment.

Fonetiska elementa, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet ger grundläggande kunskaper om begrepp och verktyg för fonologisk och fonetisk analys, såsom språkljudsinitiering och -artikulation, fonemanalys, fonetisk transkription och datorbaserad ljudanalys. Vidare diskuteras språkets prosodiska aspekter ur ett typologiskt perspektiv samt svenskans prosodiska karaktär.

Grundläggande språkvetenskap, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet belyser behoven av verktyg och begrepp för att beskriva språklig struktur i tal, samtal och skrift. En översikt ges över verktyg och begrepp för analys av ljudsekvenser (stavelser, morfem, ord), morfemsekvenser (ord, fraser), frassekvenser (satser), satssekvenser (komplexa konstruktioner), och yttranden. Skillnaden belyses mellan språklig struktur (t.ex. grammatik) och språklig betydelse (t.ex. semantik). Kursen beskriver även språklig variation på̊ olika nivåer och källor till sådan variation, t.ex. geografiska, sociala och individrelaterade faktorer. Språklig variation belyses även genom en föreläsning om alternativ och kompletterande kommunikation.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom salstentamina.

Skriftlig tentamen rättas anonymt (kodnummer för varje student). Vid underkänt resultat på skriftlig tentamen har studenten rätt till ytterligare fem examinationstillfällen varav det första inom fjorton dagar efter delgivande av tentamensresultatet. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursen genomförs i sin helhet av Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, där även all undervisning på kursen sker.
Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Catford, John Cunnison A practical introduction to phonetics
Engstrand, Olle Fonetikens grunder
Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare
Yule, George The study of language.

Fördjupningslitteratur

Coey, C; Esling, J.H.; Moisik, S.R. iPA Phonetics
Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. : Övningar med facit och kommentarer
Styler, W Using Praat for Linguistic Research