Kursplan för

Självständig fördjupning i logopedi, 7,5 hp

Independent Study in Speech and Language Pathology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Kurskod
2LG071
Kursens benämning
Självständig fördjupning i logopedi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Clintec
Datum för fastställande
2016-05-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

För tillträde till termin 7 krävs godkänt resultat på samtliga kurser från termin 1-5. Student får restera med 7,5 hp från kurser på G2-nivå, termin 6. Dock krävs betyget godkänd i kursen Vetenskapliga seminarier.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten

  • ha fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det logopediska vetenskapsområdet, eller inom område med anknytning till logopedin
  • självständigt kunna söka relevant litteratur för teoretisk fördjupning inom ett avgränsat vetenskapligt område
  • ha fördjupade färdigheter vad gäller att sammanställa en skriftlig rapport över ett ämnesområde baserat på litteraturstudier

Innehåll

Kursen ges som en valbar fördjupningskurs under logopedprogrammets fjärde år.
Innehållet omfattar fördjupade teoretiska kunskaper inom ett vetenskapsområde inom, eller med nära anknytning till logopedin. Genom litteraturstudier inhämtar studenten kunskap som kan vara övergripande, sammanfattande, kritiskt granskande eller direkt kunskapsvidgande.
Studierna kan kompletteras med studiebesök, seminarier eller färdighetsträning. Litteraturstudierna sammanställs i en skriftlig rapport. Muntlig presentation av rapporten vid ett seminarium kan ske när detta är praktiskt genomförbart.

Arbetsformer

Undervisning sker genom självstudier och under handledning.

Examination

Efter avslutad kurs lämnar studenten en skriftlig rapport. För godkänd kurs krävs att examinerande lärare godkänt den skriftliga rapporten.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning och är i huvudsak webbaserad
Kursen kan ges på engelska
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Studenten ska utöver obligatorisk litteratur självständigt söka relevant litteratur för fördjupningsarbetet och litteraturlistan beslutas i samråd med handledande lärare.

Greenhalgh, Trisha How to read a paper : the basics of evidence-based medicine