Kursplan för

Kognitions- och neuropsykologi 1, 3 hp

Cognitive- and Neuropsychology 1, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT22
Kurskod
2LG077
Kursens benämning
Kognitions- och neuropsykologi 1
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2017-04-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

För behörighet till kurser på termin 3 gäller att studenten får restera med sammanlagt högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet.
 

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
  • Redogöra för centrala kognitiva funktioner, samt ge exempel på hur dessa medverkar och samspelar i kommunikativ aktivitet.
  • Redogöra för centrala teorier, modeller och metoder inom området kognitionspsykologi.
  • Översiktligt beskriva hur inlärningspsykologiska principer kan användas för att påverka beteendet.

Innehåll

Denna kurs är en grundläggande kurs som ger en orientering om teorier, metoder, resultat och tillämpningar inom kognitionspsykologi och kognitiv neuropsykologi. Perception, inlärning, minne, medvetande, intelligens, språk, samspel mellan tänkande och emotioner är exempel på centrala kognitiva företeelser som studeras utifrån ett psykologiskt perspektiv.
 

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
 

Examination

Skriftlig tentamen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Psychology / Daniel Schacter, Daniel Gilbert, Daniel Wegner, Bruce Hood. Schacter, Daniel L.; Gilbert, Daniel Todd; Wegner, Daniel M.; Hood, Bruce M.

Rekommenderad litteratur

Levitin, Daniel J. Foundations of cognitive psychology : core readings

Fördjupningslitteratur