Kursplan för

Tal- och språkstörningar hos barn i skolåldern, 4,5 hp

Speech and Language Disorders in School-aged Children, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT19 , VT21 , VT24
Kurskod
2LG083
Kursens benämning
Tal- och språkstörningar hos barn i skolåldern
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2017-10-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För behörighet till kurser på termin 4 gäller att studenten får restera med sammanlagt högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ska kunna:

  • Beskriva tal-, språk- och kommunikationsstörningar inklusive läs- och skrivsvårigheter hos en- och flerspråkiga elever, och diskutera hur språkliga och kulturella krav i omgivningen i samspel med individens kapacitet kan påverka funktionell kommunikation och delaktighet.
  • Diskutera ledande förklaringsmodeller till avkodningssvårigheter, beskriva samband mellan läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar, samt redogöra för konsekvenser för bedömning och diagnostisering.
  • Motivera val av bedömningsmetoder och -verktyg för en- och flerspråkiga elever med språk- och kommunikationsstörningar inklusive läs- och skrivsvårigheter.
  • Diskutera kring logopedens roll i skolan och relationen till andra professioner som möter elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter, motivera val av preventiva, kompensatoriska och intervenerande insatser för elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter, samt beskriva hur logopediska insatser för elever i skolåldern kan utvärderas.

Innehåll

Kursen behandlar förekomst och orsaker till språk-, läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn och ungdom. Vidare diskuteras samband mellan tal- och språkstörningar och läs- och skrivsvårigheter, och mellan språk-, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Diagnostik och differentialdiagnostisering kommer också att belysas. Hur en språkstörnings uttryck kan förändras beroende på sammanhang och kontext kommer att diskuteras, med särskild utgångspunkt i de språkliga kraven i skolan och från ett funktionellt delaktighetsperspektiv.

Kursen behandlar vidare metoder för bedömning av språk och kommunikation hos äldre barn och ungdomar inklusive läsning och skrivning samt diagnostisering, och olika typer av insatser, såväl preventiva som kompensatoriska och intervenerande. Kursen tar även upp aspekter av läs- och skrivprocessen ur ett flerspråkighetsperspektiv samt läs- och skrivutveckling och -svårigheter hos personer som använder alternativ kompletterande kommunikation.

Slutligen berörs logopedens roll i skolan utifrån grundläggande kunskap om pedagogiskt arbete och pedagogiskt förhållningssätt till elever med funktionsnedsättningar, samt utifrån skolans styrdokument och läroplaner.

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och övningar. Seminarier och praktiska övningar är obligatoriska. En del av dessa aktiviteter kommer att ske online. För godkänt krävs obligatoriskt deltagande även i onlineaktiviteter.

Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examinationen utgörs av aktivt deltagande vid obligatoriska moment, en skriftlig rapport med tillhörande muntlig redovisning, samt en skriftlig salstentamen.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången vårterminen 2021. Kursen är ersatt med annan kurs och examination erbjuds enligt riktlinjer i kursplanen för 2LG105.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Beukelman, David R.; Mirenda, Pat; Beukelman, David R. Augmentative and alternative communication : supporting children and adults with complex communication needs
Eklöf, Erica Alternativa lärverktyg : digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling
Dyslexi hos barn och ungdomar : tester och insatser ; en systematisk litteraturöversikt
Kliniska riktlinjer för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter
Paul, Rhea; Norbury, Courtenay; Gosse, Carolyn Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating
Hallin, Anna Eva Förstå och arbeta med språkstörning

Rekommenderad litteratur

Eriksson, Ida; Halvarsson, Helena Arbeta med språkstörning i förskola och skola
Kamhi, Alan G.; Catts, Hugh W. Language and reading disabilities
Myrberg, Mats Dyslexi : en kunskapsöversikt
Ukrainetz, Teresa A. School-age language intervention : evidence-based practices
Att läsa och förstå : läsförståelse av vad och för vad?

Fördjupningslitteratur

Nippold, Marilyn A. Later language development : school-age children, adolescents, and young adults
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2016
Wallach, Geraldine P. Language intervention for school-age students : setting goals for academic success
Svanelid, Göran De fem förmågorna i teori och praktik : boken om The Big 5
Elliott, Julian; Grigorenko, Elena L. The dyslexia debate
Hammarberg, Lena Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning : en sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994-2014
Språkutveckling och språkstörning hos barn : Del 3 Flerspråkighet - utveckling och svårigheter Salameh, Eva-Kristina; Nettelbladt, Ulrika